KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI

KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI

MỤC LỤC

KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI

-----oo0oo-----

QUYỂN 1
PHẦN MỞ ĐẦU
DUYÊN KHỞI CỦA KINH 
PHẦN THỨ HAI : PHẦN CHÁNH TÔNG 
CHƯƠNG I : THẤY BIẾT NỀN TẢNG TU HÀNH 
MỤC I: GẠN HỎI CÁI TÂM 
1. CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN 
2. CHẤP TÂM Ở NGOÀI THÂN 
3. CHẤP TÂM NÚP SAU CON MẮT 
4. CHẤP MỞ MẮT LÀ THẤY SÁNG Ở NGOÀI, NHẮM MẮT LÀ THẤY TỐI Ở TRONG 
5. CHẤP TÂM HỢP VỚI CHỖ NÀO THÌ LIỀN CÓ Ở CHỖ ẤY
6. CHẤP TÂM Ở CHẶNG GIỮA 
7. CHẤP TÂM KHÔNG DÍNH MẮC VÀO ĐÂU CẢ
MỤC II : CHỈ RÕ TÁNH THẤY
1. HAI THỨ CĂN BẢN 
2. NƯƠNG CÁI THẤY ĐỂ GẠN TÂM
3. CHỈ RÕ TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CON MẮT
4. Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH 
QUYỂN 2
5. CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT 
6. CHỈ CHỖ ĐIÊN ĐẢO 
7. LỰA BỎ TÂM PHAN DUYÊN ĐỂ CHỈ RA TÁNH THẤY KHÔNG THỂ TRẢ VỀ ĐÂU
8. LỰA RIÊNG TRẦN CẢNH ĐỂ NÊU RA TÁNH THẤY
MỤC III
1. NÊU TÁNH THẤY VƯỢT NGOÀI NGHĨA PHẢI VÀ CHẲNG PHẢI 
2. NGÀI VĂN THÙ KÍNH XIN PHẬT PHÁT MINH HAI NGHĨA TỨC LÀ VÀ CHẲNG PHẢI
MỤC IV: PHÁ NHỮNG THUYẾT NHÂN DUYÊN TỰ NHIÊN, CHỈ THẲNG TÁNH THẤY 
1. CHẲNG PHẢI TỰ NHIÊN NHƯ THẦN NGà
2. CHẲNG PHẢI NHÂN DUYÊN 
3. BÁC NHÂN DUYÊN VÀ TỰ NHIÊN 
4. CHỈ THẲNG TÁNH THẤY 
MỤC V : CHỈ RA HAI CÁI VỌNG THẤY 
MỤC VI : TÁNH THẤY VỐN KHÔNG Ô NHIỄM, CHẲNG PHẢI HÒA HỢP CHẲNG PHẢI KHÔNG HÒA HỢP 
MỤC VII: GỒM THU VỀ NHƯ LAI TẠNG 
I. GỒM THU NĂM ẤM VỀ NHƯ LAI TẠNG 
QUYỂN 3
II. THU SÁU NHẬP VỀ NHƯ LAI TẠNG 
III. THU MƯỜI HAI XỨ VỀ NHƯ LAI TẠNG
IV. THU MƯỜI TÁM GIỚI VỀ NHƯ LAI TẠNG
V. THU BẢY ĐẠI VỀ NHƯ LAI TẠNG 
VI. ĐỐN NGỘ PHÁP THÂN VÀ PHÁT NGUYỆN 
QUYỂN 4
MỤC VIII: CHỈ RÕ CĂN NGUYÊN HƯ VỌNG VÀ TÁNH GIÁC VIÊN MÃN 
1. PHÚ LÂU NA TRÌNH BÀY CHỖ NGHI
2. VÔ MINH ĐẦU TIÊN 
3. NGUYÊN NHÂN VỌNG THẤY CÓ THẾ GIỚI 
4. CHỈ RÕ GIÁC CHẲNG SANH MÊ 
5. CHỈ CÁC ĐẠI CÓ THỂ DUNG NHAU 
6. CHỈ TÁNH DIỆU MINH LÀ NHƯ LAI TẠNG, LÌA CẢ HAI NGHĨA ‘‘CHẲNG PHẢI’’ VÀ ‘‘TỨC LÀ’’ 
CHỈ MÊ NGỘ KHÔNG CÓ NHÂN, HẾT MÊ LÀ GIÁC NGỘ, DIỄN NHÃ ĐẠT ĐA. 
MỤC X: NHÂN DUYÊN, TỰ NHIÊN ĐỀU LÀ HÝ LUẬN 
1. XƯA NAY KHÔNG VỌNG 
2. ĐƯA VÀO GIÁC NGỘ 
MỤC XI: CHỈ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH 
1. TÂM NHÂN ĐỊA LÀ TÁNH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT 
2. CĂN BẢN PHIỀN NÃO
3. CHÚNG SANH VÀ THẾ GIỚI, CÔNG ĐỨC SÁU CĂN 
4. CĂN VÀ TÁNH 
MỤC XII: ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ THỂ NGHIỆM TÍNH THƯỜNG TRỤ 
QUYỂN 5
CHƯƠNG II: NƯƠNG CHỔ NGỘ MÀ VIÊN TU 
I. XIN KHAI THỊ CÁCH CỞI MỞ NÚT 
II. MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI PHÓNG HÀO QUANG, ĐỒNG MỘT LỜI CHỈ BÀY: SÁU CĂN LÀ MỐI NÚT CỦA SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN. 
III. CỘT KHĂN ĐỂ CHỈ CHỖ THĂT NÚT VÀ CÁCH MỞ NÚT 
IV. HỎI ĐẠI CHÚNG VỀ VIÊN THÔNG 
QUYỂN 6
V. VIÊN THÔNG VỀ CĂN TAI 
VI. CHỈ PHÁP VIÊN TU 
CHƯƠNG BA: RỘNG ĐỂ LẠI KHUÔN PHÉP TU HÀNH 
MỤC I : NGÀI A NAN XIN CỨU ĐỘ ĐỜI VỊ LAI, PHẬT NÊU BA NGHĨA QUYẾT ĐỊNH 
QUYỂN 7
I. PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO 
II. KHAI THỊ ĐẠO TRÀNG TU CHỨNG 
III. TUYÊN THUYẾT THẦN CHÚ 
IV. KHAI THỊ NĂNG LỰC CỦA THẦN CHÚ 
V. CHÚ LÀM LỢI LẠC CHO CÁ NHÂN VÀ ĐẤT NƯỚC 
VI. GIÚP NGƯỜI TU HÀNH ĐƯỢC KHAI NGỘ 
VII. CÁC HỘ PHÁP PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ RỘNG RÃI 
CHƯƠNG IV: KHAI THỊ CÁC ĐỊA TU CHỨNG 
I. KHAI THỊ HAI CÁI NHÂN ĐIÊN ĐẢO VÀ BA MÓN TIỆM THỨ 
QUYỂN 8
II. DẠY VỀ BA THỨ LỚP TU TẬP
III. KẾT CHỈ DẠY TÊN KINH 
CHƯƠNG V: PHÂN BIỆT CÁC NGHIỆP QUẢ TẠO THÀNH BA CÕI PHÂN TÍCH CÁC CHƯỚNG NGẠI KHIẾN ĐI LẠC
1. SỰ SANH KHỞI VÀ NHÂN QUẢ CỦA SÁU NẺO 
2. MƯỜI TẬP NHÂN VÀ SÁU GIAO BÁO 
3. DƯ BÁO 
4. KHÔNG TU THEO CHÁNH GIÁC THÀNH CÁC THỨ TIÊN 
5. CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI 
QUYỂN 9
6. SẮC GIỚI 
7. VÔ SẮC GIỚI 
I. PHÂN BIỆT CÁC ẤM MA 
1. PHẠM VI CỦA SẮC ẤM 
2. PHẠM VI CỦA THỌ ẤM 
3. PHẠM VI CỦA TƯỞNG ẤM 
QUYỂN 10
4. PHẠM VI CỦA HÀNH ẤM 
5. PHẠM VI CỦA THỨC ẤM 
II. THỨ LỚP TIÊU TRỪ CÁC ẤM VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI CÁC ẤM 
PHẦN THỨ BA
PHẦN LƯU THÔNG 

-----oo0oo-----

Trích: "Kinh Lăng Nghiêm - Hành Giải"

Dịch và giảng giải: Đương Đạo

NXB Thiện Tri Thức-2016

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
18
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
36
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
95
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...
GIỮ LIÊN LẠC VỚI CƠ THỂ
75
Thỉnh thoảng, cơ thể có thể xử lý thông tin trước khi trí óc...