• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nguyễn Thế Đăng
ĐẠI BI VÀ TÁNH KHÔNG TRONG KINH DUY MA CẬT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
76
Và cũng nhờ tánh Không mà lòng bi có thể xuyên suốt qua những...
VỀ NGUỒN - Nguyễn Thế Đăng
202
Phật tánh “đều có” nơi tất cả chúng sanh nghĩa là Phật...
NGŨ TRÍ NHƯ LAI - Kinh Phật Địa
253
Khi đã thấy tất cả thức là trí, thì tướng của hai chướng...
ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ - Nguyễn Thế Đăng
704
“Lại như gương tròn đầy chẳng phải chỗ bóng hình các chất...
TÁNH THẤY - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
428
Như vậy, tánh Thấy là gì? Tánh Thấy là Phật tánh hay tánh giác...
MÙA XUÂN TỪ CẢM NGHĨ ĐẠO PHẬT
588
Cái mùa Xuân vĩnh cửu đó, đã thấy được một lần là thấy...
TÂM LÀ NHƯ LAI TẠNG THIỀN SƯ THƯỜNG CHIẾU - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
1,081
Pháp thân hay Như Lai, hay Như Lai tạng là bản tánh của tất cả...
SỰ TỰ DO CỦA ĐẠI DỤNG HIỆN TIỀN
833
Ví như con mắt động thì thấy nước lặng trong thành ra xáo...
TÌNH QUÊ SUỐT BUỔI VUI KHÔNG DỨT - NGUYỄN THẾ ĐĂNG
1,578
Thiên nhiên chính là sự biểu hiện cái khuôn mặt xưa nay của...
LỄ HỘI VÀO THÀNH
771
Khi Ba thân của Như Lai hài hòa với quang cảnh và chúng sanh mà...
TUỔI THƠ, SỰ THA HÓA VÀ NHỮNG TRẺ NHỎ THIÊNG LIÊNG
1,417
Người nào có thể thuần hóa giác quan và giỡn đùa với chúng...