Tác giả: KINH DUY MA CẬT

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

BỒ TÁT HẠNH

19/07/2019 view 236

Khi ấy, đức Phật thuyết pháp ở vườn cây Am La, vùng đấy ấy bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, toàn thể chúng hội đều biến thành sắc vàng. Tôn giả A Nan thưa với Phật: “Thưa Thế Tôn! Vì nhơn duyên gì mà có điềm lành này, chỗ này bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, toàn thể chúng hội đều biến thành sắc vàng?”. Phật bảo: “Này A Nan,…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

NGUYỄN DU 1 bài TB: 329 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 1 bài TB: 321 lượt xem/bài

JIM ROHN 3 bài TB: 321 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 298 lượt xem/bài

SHIRATORI HARUHIKO 3 bài TB: 252 lượt xem/bài

RANDY PAUSCH & JEFFREY ZASLOW 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 1 bài TB: 251 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 247 lượt xem/bài

KINH DUY MA CẬT 1 bài TB: 231 lượt xem/bài

DALAI LAMA XIV 9 bài TB: 230 lượt xem/bài

SOGYAL RINPOCHE 1 bài TB: 226 lượt xem/bài

MASARU EMOTO 1 bài TB: 219 lượt xem/bài