Từ khóa: bản ngã
ỨNG XỬ HÀI HOÀ
166
Mẩu truyện cổ về Nasrudin dưới đây sẽ minh họa cho ta thấy...