Thư Viện

Danh sách bài viết

PHẨM QUÁN CHÚNG SANH (PHẦN 2/2) - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm quán chúng sanh (phần 2/2) - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Còn một cái gì khác với ta, khác với sự giải thoát của ta, thì đó là tăng thượng mạn. Trong Phật Pháp là: “Trong đại dương không chứa xác chết”.

PHẨM QUÁN CHÚNG SANH (PHẦN 1/2) - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm quán chúng sanh (phần 1/2) - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Bồ tát quán thấy chúng sanh như mình là nhà huyễn thuật thấy những người huyễn do mình biến hóa ra trong trò làm huyễn thuật. Sự quán thấy này là một công phu của Chỉ và Quán, hay Định và Huệ trong một thời gian lâu – lâu mau tùy...

PHẨM BẤT TƯ NGHỊ - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm bất tư nghị - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Cái thấy của Đại thừa nhìn vào bản thể của sự việc, nghĩa là nhìn theo tánh. Lối tu của Thanh văn về Khổ Tập Diệt Đạo có thể ví như thấy có sóng (có khổ do những tư tưởng khởi lên tạo ra một bản ngã giả tạo) và dùng những...

PHẨM VĂN THÙ SƯ LỢI THĂM BỆNH (PHẦN 2/2) - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm văn thù sư lợi thăm bệnh (phần 2/2) - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Lòng bi mà không có trí huệ đi kèm là một lòng bi uổng phí, và không những uổng phí mà còn không lợi mình lợi người, vì do khởi sanh sự trói buộc vậy. Một lòng bi không khởi tướng để tự trói buộc mình sẽ đưa hành giả thâm nhập...

PHẨM VĂN THÙ SƯ LỢI THĂM BỆNH (PHẦN 1/2) - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm văn thù sư lợi thăm bệnh (phần 1/2) - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Chỉ một câu nói, “Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh”, nếu chúng ta tham thiền thật sự về nó, chúng ta sẽ tiếp xúc được với lòng bi ở đáy lòng mình. Đó là một lòng bi thẩm thấu tất cả thế gian, tất cả sanh tử, vô tận...

PHẨM BỒ TÁT - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm bồ tát - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Trong sự tương ưng thường trực với pháp tánh, chính pháp tánh tịnh hóa những ma nghiệp, những chướng ngại, những tối tăm, và người ta tiến đến trạng thái Phật.

PHẨM ĐỆ TỬ (PHẦN 2/2)-THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT-ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm đệ tử (phần 2/2)-thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật-đương đạo

Kinh điển Đại thừa nếu không đi theo trình tự Văn (nghe), Tư (tư duy), Tu (thiền định), nghĩa là không có thực hành thì chỉ là một hình thức văn chương trác tuyệt, thỏa mãn thêm cho cơ cấu vọng tưởng của tâm thức, làm tăng thêm các...

PHẨM ĐỆ TỬ (PHẦN 1/2)-THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT-ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm đệ tử (phần 1/2)-thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật-đương đạo

Ngồi yên – hay thiền định – chẳng phải là nhất định phải ngồi. Ngồi yên thực sự là chẳng hiện thân ý trong ba cõi, đó là tâm thiền định. Tâm thiền định này là tâm Không, không trụ vào đâu cả và tâm thiền định ấy đạt...

PHẨM PHƯƠNG TIỆN-THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT-ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm phương tiện-thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật-đương đạo

Ngài Duy Ma Cật “đắc vô sanh nhẫn”, tức là đạt đến tánh Không vô sanh này, và vì đại bi ngài làm tất cả mọi sự để nhiếp độ chúng sanh. Nhiếp độ trong vô sanh, nghĩa là không thấy có sự việc nhiếp độ, thời gian để nhiếp...

PHẨM PHẬT QUỐC (2)-THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT-ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm phật quốc (2)-thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật-đương đạo

Bồ tát tùy trực tâm thẳng suốt tánh Không mà phát ra việc làm lợi lạc cho mình và cho người. Tùy sự phát hạnh tức được thâm tâm, tức là tâm sâu thẳm của lòng bi làm mọi việc để cứu giúp chúng sanh.