• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Đương Đạo
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
18
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
PHÁP QUÁN TAM MA BÁT ĐỀ
152
“Chỉ trong mọi thời không khởi vọng niệm, với các vọng tâm...
PHẨM PHÓ CHÚC
288
Chỉ nghe nói rồi y pháp tu hành, lại đừng chẳng nghĩ đến...
PHẨM HỘ PHÁP
224
Pháp hay thực tại thì không có tâm phân biệt so sánh, cho nên...
PHẨM ĐỐN TIỆM
167
Người thấy tánh thì lập cũng được, không lập cũng được,...
PHẨM CƠ DUYÊN
80
Kinh nói: ‘Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui’, chẳng rõ...
PHẨM SÁM HỐI
198
Sám hối là tịnh hóa những lỗi lầm, những nghiệp chướng và...
PHẨM NGỒI THIỀN
183
  Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ...
PHẨM ĐỊNH HUỆ
62
Nếu chỉ trăm việc chẳng nghĩ, diệt trừ hết các niệm, một...
PHẨM NGHI VẤN
187
Trên đất tâm mình là tánh giác Như Lai, phóng ánh sáng lớn,...
PHẨM HÀNH DO
526
Huệ Năng này ngay nơi lời nói đại ngộ, thấy biết tất cả...