Tác giả: Đương Đạo

ĐỐN NGỘ PHÁP THÂN VÀ PHÁT NGUYỆN - ĐƯƠNG ĐẠO - KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI

đốn ngộ pháp thân và phát nguyện - đương đạo - kinh lăng nghiêm hành giải

Diệu trạm tổng trì bất động tôn Thủ Lăng Nghiêm vương đời ít có Tiêu điên đảo tưởng trong ức kiếp Chẳng trải tăng kỳ được Pháp thân.

CHỈ, QUÁN VÀ THIỀN - ĐƯƠNG ĐẠO - KINH VIÊN GIÁC LƯỢC GIẢNG

chỉ, quán và thiền - đương đạo - kinh viên giác lược giảng

Thiền na là biết tâm của mình. Biết được cái tâm sanh diệt của mình bèn biết cái tâm không sanh không diệt của mình, tức là tánh Viên Giác.

TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT - Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng - Mở Đôi Mắt Kim Cương

trang nghiêm cõi phật - đương đạo nguyễn thế đăng - mở đôi mắt kim cương

Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông thế nào? Xưa kia ở Đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai có chỗ đắc pháp nào không? Bạch Thế Tôn, không. Xưa kia ở Đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai thật không chỗ đắc pháp.

CHƯƠNG BỒ TÁT VĂN THÙ - ĐƯƠNG ĐẠO - KINH VIÊN GIÁC LƯỢC GIẢNG

chương bồ tát văn thù - đương đạo - kinh viên giác lược giảng

Bấy giờ, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng, quỳ thẳng chấp tay mà bạch Phật rằng: Thế Tôn đại bi, xin vì đại chúng trong pháp hội này...

PHẨM BỒ TÁT HẠNH - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm bồ tát hạnh - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Không hết hữu vi là không chấm dứt với sanh tử, không bỏ chúng sanh, làm tất cả bổn phận với chúng sanh và chính nhờ những việc này mà càng tiến bộ trong Phật pháp.

PHẨM PHẬT HƯƠNG TÍCH - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm phật hương tích - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Hạnh phúc luôn luôn xuất hiện nơi bất cứ sự vật nào, trong bất cứ hành động gì, nơi bất kỳ giác quan nào, vì tất cả đều ở trong Phật pháp.

HIỆN BẢO THÁP - 10 TƯ TƯỞNG PHÁP HOA TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - ĐƯƠNG ĐẠO

hiện bảo tháp - 10 tư tưởng pháp hoa trong đời sống hàng ngày - đương đạo

“Tháp bảy báu từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không”, “trong tháp bảy báu này có toàn thân Như Lai”, đó là khi tâm thức chúng sanh trống rỗng vô tận như hư không, bấy giờ tháp báu xuất hiện.

PHẨM NHẬP PHÁP MÔN BẤT NHỊ - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm nhập pháp môn bất nhị - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Trong bản tánh của tâm, nghĩa là trong thực tại, mọi khởi niệm dứt niệm, mọi thức phân biệt giải thích cái này cái kia, mọi hoạt động dù theo cách nào của thức, đều chỉ là Tâm. Vì tất cả chỉ là Tâm nên “đường ngôn ngữ dứt,...

PHẨM PHẬT ĐẠO - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm phật đạo - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Sanh tử này là phương tiện để Bồ tát tịnh hóa chính sanh tử. Cái gì được nhìn thấy bằng trí huệ và từ bi cái đó được tịnh hóa. Cái gì được nghĩ đến bằng trí huệ và từ bi cái đó được tịnh hóa. Cái gì được cầm nắm...

PHẨM QUÁN CHÚNG SANH (PHẦN 2/2) - THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT QUA KINH DUY MA CẬT - ĐƯƠNG ĐẠO

phẩm quán chúng sanh (phần 2/2) - thực hành con đường bồ tát qua kinh duy ma cật - đương đạo

Còn một cái gì khác với ta, khác với sự giải thoát của ta, thì đó là tăng thượng mạn. Trong Phật Pháp là: “Trong đại dương không chứa xác chết”.