YẾU CHỈ GIÁO PHÁP - NISARGADATTA MAHARAJ - NGƯỜI DỊCH: VŨ AN – NXB HOÀNG MAI

YẾU CHỈ GIÁO PHÁP - NISARGADATTA MAHARAJ

NGƯỜI DỊCH: VŨ AN – NXB HOÀNG MAI

 

-------o0o-------

Đại chú “Ta hiện hữu”&"I am” The Mahamantra-------o0o------- “Ta hiện hữu” quan sát“Ta hiện hữu”&"I am”watchingthe “I am"1“Ta hiện hữu”là Đại thần chú đượcĐạo sư Sri Nisargadatta Maharajtrao truyền cho ta.&The "I am" is the mahamantra given to me by my Guru Sri Nisargadatatta Maharaj.2Đạo sư bảo:luôn luôn an trú trong“Ta hiện hữu”Hãy để nó là Thượng đế,là Đạo sư và là người...
YẾU CHỈ GIÁO PHÁP - NISARGADATTA MAHARAJ - NGƯỜI DỊCH: VŨ AN – NXB HOÀNG MAI

Đại chú “Ta hiện hữu”

&

"I am” The Mahamantra

-------o0o------- 

“Ta hiện hữu”

quan sát

“Ta hiện hữu”

&

"I am”

watching

the “I am"

1

“Ta hiện hữu”

là Đại thần chú được

Đạo sư Sri Nisargadatta Maharaj

trao truyền cho ta.

&

The "I am" is the mahamantra

given to me by my Guru

Sri Nisargadatatta Maharaj.

2

Đạo sư bảo:

luôn luôn an trú trong

“Ta hiện hữu”

Hãy để nó là Thượng đế,

là Đạo sư và là người hướng dẫn

của ngươi.

&

The Guru said: always abide in

the "I am." Let it be your God,

Guru and guide.

3

“Ta hiện hữu

chỉ có nghĩa là “Ta hiện hữu

và không còn gì khác.

&

The "I am" means

"I am" only

and nothing else.

4

“Ta hiện hữu” vô ngôn

là tánh biết thuần túy

vô hình tướng.

&

The "I am" without words

is pure awareness

without form.

5

Ta không phải thân xác.

“Ta chỉ là”

“Ta hiện hữu”.

&

I am not the body.

"I am" only

the "I am”

6

Ta luôn luôn an trú trong

 “Ta hiện hữu”

&

I ever abide in

the "I am”

7

Ta không phải thân xác.

“Ta chỉ là”

“Ta hiện hữu”.

&

I am not the body.

"I am" only

the "I am".

8

“Ta hiện hữu”

là định mệnh của ta.

Ta ở trong nó.

&

The "I am"

is my destiny.

I dwell in it.

9

Ta không phải thân xác.

“Ta chỉ là

“Ta hiện hữu”.

 

I am not the body.

"I am" only

the "I am".

10

Ta hiện hữu” là

diện mạo duy nhất

mà Ta có.

&

The "I am" is

the only identity

I have.

11

Ta không phải thân xác.

“Ta chỉ là”

“Ta hiện hữu”

&

I am not the body.

"I am" only

the "I am".

12

Ta thấy “Ta hiện hữu”

trong tất cả mọi thứ (được)

ta nhận thức hay cảm nhận.

&

I see the "I am

in everything

I perceive or conceive.

13

Ta không phải thân xác.

“Ta chỉ là”

“Ta hiện hữu”

&

I am not the body.

"I am" only

the "I am".

 

Trích “Yếu Chỉ Giáo Pháp”

Tác giả: Nisargadatta Maharaj

Người dịch: Vũ An

Nhà Xuất Bản Hoàng Mai

Ảnh: Nisargadatta Maharaj

Bài viết liên quan