• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nisargadatta Maharaj
KHÔNG CÓ DIỆN MẠO THÂN XÁC THÌ TÂM Ở ĐÂU?
92
Rồi dần dần ông sẽ nhận ra rằng: ông là người biết và ông không có diện mạo nào liên quan đến một nơi chốn hay...
TA LÀ AI?
223
Cái Thật dung chứa tất cả, chấp nhận tất cả, và làm cho tất cả đều thanh tịnh. Chỉ cái không thật mới khó khăn...