Đời Sống Tâm Linh

Danh sách bài viết

BẢN CHẤT SÂU KÍN CỦA CÁI TÔI - JIDDU KRISHNAMURTI - VỀ TÂM VÀ Ý

bản chất sâu kín của cái tôi - jiddu krishnamurti - về tâm và ý

ậy cái tôi và toàn thể cơ cấu của nó đặt nền tảng trên cái không là gì cả. Trong tận cùng sâu kín của cái tôi hoàn toàn không có một vật. Và vẻ đẹp, sự vĩ đại và cao cả của tình yêu chỉ có thể xảy ra khi ý nghĩ nhận ra...

PHÓNG MÌNH VÀO CÁI VÔ CÙNG VI TẾ - DALAI LAMA THỨ 14 - TRÍ TUỆ VÀ ĐẠI BI

phóng mình vào cái vô cùng vi tế - dalai lama thứ 14 - trí tuệ và đại bi

Các bạn cũng có thể tham thiền về tính vô thường hay vô tự tánh của chủ thể con người.

NHỮNG LẦM LẠC CỦA CÁI THẤY, THIỀN ĐỊNH VÀ HẠNH - NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

những lầm lạc của cái thấy, thiền định và hạnh - những lời khai thị từ đức liên hoa sanh về con đường đại toàn thiện

Tsogyal, yếu tính trống không của tánh Giác của con thì không do cái gì tạo ra. Không nhân và duyên, nó hiện tiền xưa nay. Chớ cố công thay đổi hay làm biến chất tánh Giác. Hãy để nó hiện hữu đúng như nó là! Như thế con sẽ thoát khỏi...

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM ĐOẠN DIỆT CHẤP NGÃ - HE. GARCHEN RINPOCHE VIII – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU CỦA BỒ TÁT

phát khởi bồ đề tâm đoạn diệt chấp ngã - he. garchen rinpoche viii – bình giảng 37 pháp tu của bồ tát

Hạnh phúc của họ ngắn ngủi và sự vui thú của con người là vô cùng lớn nên chúng ta bám luyến vào hạnh phúc này. Tóm lại, người ta bám luyến vào cõi đời này.

Nguyễn Thế Đăng - PHẬT TÁNH: SẲN CÓ VÀ THƯỜNG TRỤ, TRÙM KHẮP

nguyễn thế đăng - phật tánh: sẳn có và thường trụ, trùm khắp

Khi nói rằng “Chúng sanh chính là Phật tánh, Phật tánh chính là chúng sanh” và Phật tánh ấy sẳn có, thường trụ, luôn luôn hiện diện thì có thể thấy rằng tất cả hoạt động thân, khẩu, ý của con người không ra ngoài Phật tánh và...

PHẬT TÁNH LÀ TÂM TỪ - Nguyễn Thế Đăng

phật tánh là tâm từ - nguyễn thế đăng

Có phải cái đẹp của thế gian là do tâm từ mà có? Chính tâm từ tạo thành cái đẹp của thiên nhiên, con người và thế giới.

TỈNH BIẾT VÀ SỰ CHẤM DỨT CỦA NHỮNG GIẤC MỘNG - JIDDU KRISHNAMURTI

tỉnh biết và sự chấm dứt của những giấc mộng - jiddu krishnamurti

BẦU TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG rực rỡ hơn cả nơi mặt trời đã lặn; có những đám mây khổng lồ, với hình thù kỳ lạ và dường như được thắp sáng từ bên trong bởi một ngọn lửa màu vàng.

NỀN TẢNG CỦA NGHIỆP, NỀN TẢNG PHỔ QUÁT VÀ NHỮNG THỨC - LONGCHEN RABJAM - PHẬT TÂM

nền tảng của nghiệp, nền tảng phổ quát và những thức - longchen rabjam - phật tâm

Những nghiệp có căn cứ ở đâu và được chứa giữ ở đâu? Tất cả những nghiệp của cả sanh tử lẫn giác ngộ được đặt nền trên nền tảng phổ quát như là hột giống. Trong kinh Jam-dPal Ye-Shes Dri-ma Med-Pa’i có nói: “Nền tảng phổ...

BẢN TÁNH CỦA TÂM - MỘT TRĂM LỜI KHUYÊN DẠY - DILGO KHYENTSE RINPOCHE & PADAMPA SANGYE -

bản tánh của tâm - một trăm lời khuyên dạy - dilgo khyentse rinpoche & padampa sangye -

Giống như những đám mây trong không trung, những chuyển động của tâm tự tan biến;

NỀN TẢNG CỦA NIỆM PHẬT A DI ĐÀ - Trích “ÁNH SÁNG PHÁP HOA” –Tác Giả ĐƯƠNG ĐẠO NGUYỄN THẾ ĐĂNG - NXB Thiện Tri Thức-2023

nền tảng của niệm phật a di đà - trích “ánh sáng pháp hoa” –tác giả đương đạo nguyễn thế đăng - nxb thiện tri thức-2023

Giả sử khi thành Phật, những chúng sanh trong vô lượng chẳng thể nghĩ bàn thế giới của các Đức Phật ở khắp mười phương, nghe danh hiệu tôi mà chẳng chúng được Vô sanh pháp nhẫn, các món tổng trì sâu xa của Bồ-tát, tôi không nhận...