• Đời Sống Tâm Linh
NHỮNG LỜI KHUYÊN CẦN THIẾT TRONG TỌA THIỀN
35
Ma cảnh (makyo) là những hiện tượng - ảo kiến, ảo tưởng,...
NHỮNG BÀI KỆ VÀ LUẬN GIẢNG
34
Những tư tưởng tham lam và thù ghét giống như những cầu vồng...
CHÚNG SANH VÀ THẾ GIỚI, CÔNG ĐỨC SÁU CĂN
104
Nay ông nên biết những phương Đông, Tây, Nam, Bắc, đông nam,...
CĂN VÀ TÁNH
91
Do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau trong tánh diệu viên,...
TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH
166
Nầy Thiện nam tử! Sự đáp nạn của thế gian có ba: Một là...
BÀI CA NHƯ HUYỄN
92
Cho đến lúc ấy tôi cầu nguyện rằng do năng lực của nghiệp...
QUÁN TRÓI, MỞ (TRIỀN GIẢI)
123
Giả sử nói có trói buộc và giải thoát, vậy nên quan sát xem...
CHỈ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH
198
‘‘Nhân địa pháp hạnh bản khởi của Như Lai và chỗ phát...
TÂM NHÂN ĐỊA LÀ TÁNH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT
64
Như lóng nước đục, đựng trong một đồ chứa để yên lặng...
CĂN BẢN PHIỀN NÃO
57
Nghĩa thứ hai là : các ông muốn quyết phát tâm Bồ đề, đối...
PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ
125
Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên...
XƯA NAY KHÔNG VỌNG
230
Sanh tử và tánh cuồng phân biệt chỉ là hý luận, như hý luận...