• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dilgo Khyentse Rinpoche
TẤT CẢ  ĐỀU LÀ BIỂU LỘ CỦA PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO
159
Nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh may mắn, đừng bao giờ bám...