Bài viết mới nhất
GỒM THU VỀ NHƯ LAI TẠNG
2
Chẳng biết được rằng sanh, diệt, đến đi vốn là Như Lai...
GỒM THU NĂM ẤM VỀ NHƯ LAI TẠNG
2
A Nan, ví như có người dùng con mắt thanh tịnh nhìn hư không...
TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG LÀ PHÁP THÂN
43
(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp của...
MAY MẮN KHÔNG THỂ MUA BÁN ĐƯỢC
47
Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không...
NHƯ LAI LÀ THƯỜNG TRỤ KHÔNG BIẾN ĐỔI
61
Thiệt tánh của Như-Lai tức là pháp thân, là thân vô sanh, là...
CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT
61
Phải thức tỉnh một trạng thái ý thức nào đó trong lòng mình...
VỊ PHẬT VÀNG TRONG BẠN
31
Trong nhiều thập kỷ, một lời cầu nguyện đã lưu truyền trong...
BUÔNG BỎ
71
Mỗi người trong ta đều mang những suy nghĩ riêng về sự quan...
CHỈ RA HAI CÁI VỌNG THẤY
75
Cúi mong Phật mở rộng lòng từ, ban cho con mắt đại huệ, khai...
SỰ HỢP NHẤT GIỮA “CHỈ” VÀ “QUÁN”
67
“Chỉ” và “quán” là hai mặt âm dương của thiền định...
BÁC NHÂN DUYÊN VÀ TỰ NHIÊN
58
Để thoát khỏi các tướng nhân duyên và tự nhiên này người tu...
CHỈ THẲNG TÁNH THẤY
117
Bốn nghĩa đã thành tựu, ông lại nên biết, khi thấy mà có...
DI LẶC BỒ TÁT KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ
109
Ðồng-Tử nầy trong một đời có thể tịnh phật độ, có thể...
HOA SEN NỞ TRONG LỬA
130
“Hoa sen nở trong lửa” là một câu nói nổi tiếng trong kinh Duy...
BÀI NGUYỆN ĐẠI ẤN
96
Học thánh pháp giải thoát khỏi vô minh chướng. Suy nghĩ những...
HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
59
Khi nghe người khác nói vị kia tu hành tốt, người kia có kiến...
TRÁI ĐẤT TRONG KHỦNG HOẢNG
59
Có những hình thức khổ đau của con người phát sinh từ các...