Bài viết mới nhất
CÁI THẤY TỐI THƯỢNG VỀ THỰC TẠI
44
Bản tánh của tánh Không là tịnh quang, nó thanh tịnh và hiện...
MỘT NIỆM BẤT GIÁC
59
Như thế, Thiền tông cũng như những tông phái khác của đạo...
BẢN TÁNH CỦA CHÚNG SANH
49
Thiện nam tử, ví như con mắt bị bịnh màng mắt, nên nhìn không...
GIẢI THÍCH: NHƯ THỊ, NGÃ VĂN, NHẤT THỜI
71
Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh, thì người ấy...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo
59
277. “Tất cả hành vô thường ” Với Tuệ, quán thấy...
HAI THỨ CHÂN LÝ
110
Trong sự tiếp cận hai chân lý, phái Duy Thức trình bày cái mà...
NHÂN QUẢ
48
Nghiệp là luật nhân quả của vũ trụ. Bạn gặt cái gì bạn...
BA KHÍA CẠNH CỦA SỰ THÔNG THÁI
136
"Dù muốn hay không, mọi thứ đều thay đổi. Điều duy nhất các...
ĐỨC TIN NHƯ SỰ TIN CẬY CHÂN THẬT
154
Kinh nghiệm trung tâm của Phật giáo Chân tông được gọi là tín...
KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG
95
Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm...
KIẾN THỨC SO VỚI SỰ THÔNG THÁI
93
Quyển sách này ra đời bởi khao khát muốn hiểu rõ những điều...
TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG
111
Tâm tỏa rộng là tâm không còn cái tôi và không còn bám víu, và...
HIỂU THẤU ĐÁO - MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHỆ THUẬT VÀ VẬT LÝ
103
Nghệ thuật và vật lý, giống như sóng và hạt, là một lưỡng...
LÒNG VỊ THA
97
Không có sự kêu gọi nào lớn lao hơn là phục vụ đồng loại....
TÂM BI
115
Trạng thái của tâm bi, một sự rúng động của con tim, bao giờ...
GIÁO DỤC NHÂN CÁCH TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
137
Từ xa xưa, hai tôn giáo lớn của nhân loại là Phật giáo và...
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA GIÁO DỤC
144
Một nhân tố khác trong sự vun đắp của kỹ thuật là nó trao...
THIỂU DỤC VÀ TRI TÚC
135
Vả lại, ngày nay nhân loại dang chứng kiến một sự mất quân...
QUÁN CHÚNG SANH - KINH DUY MA CẬT
174
Thiên nữ nói: “Lời nói, văn tự đều là tướng giải thoát....