Tác giả: Nguyễn Thế Đăng

CHÚNG TA ĐẾN TRẦN GIAN NÀY ĐỂ LÀM GÌ? - NGUYỄN THẾ ĐĂNG - ĐẠO PHẬT VÀ ĐỜI SỐNG

chúng ta đến trần gian này để làm gì? - nguyễn thế đăng - đạo phật và đời sống

Thế giới này là môi trường của tự do và hạnh phúc. Thế giới này là nơi để chúng ta hành hương trong tự do và hạnh phúc.

VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA PHẬT TÍNH -- Tác giả NGUYỄN THẾ ĐĂNG

vài suy nghĩ về một nền văn hóa phật tính -- tác giả nguyễn thế đăng

Phật tính là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của con đường đạo Phật. Một tuyên bố của đức Phật rất quen thuộc với mọi người là “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính”, và khi thành Phật, Ngài đã thể hiện trọn vẹn...

TÁNH KHÔNG VÔ PHÂN BIỆT - Nguyễn Thế Đăng

tánh không vô phân biệt - nguyễn thế đăng

Thật tướng của tất cả các pháp và thật tướng của tâm thức là tánh Không – tánh Như vô phân biệt. Do đó các quả vị trong con đường đều được xác định theo sự chứng đắc vô phân biệt ít hay nhiều hay hoàn toàn. Vô phân biệt...

Nguyễn Thế Đăng-QUỐC SƯ ĐẠI ĐĂNG NHẬT BẢN: GẶP NHAU MÀ CHƯA TỪNG GẶP GỠ

nguyễn thế đăng-quốc sư đại đăng nhật bản: gặp nhau mà chưa từng gặp gỡ

Ngài là một trong những thiền sư vĩ đại đã khai sáng Thiền tông Nhật bản, và khác với những thiền sư nổi tiếng đương thời, ngài chưa hề đi học ở Trung Hoa. Ngài để lại nhiều thiền ngữ, và Đại Đăng ngữ lục.

Nguyễn Thế Đăng - VÔ TỰ TÁNH VÀ ĐẠI BI

nguyễn thế đăng - vô tự tánh và đại bi

Đại bi là không bỏ chúng sanh, ở trong thế giới của chúng sanh để giúp đỡ, cứu thoát họ. Để làm được đại nguyện đó, phải có trí huệ tánh Không làm tiêu tan các phiền não nhiễm ô của bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả...

NGUYỄN THẾ ĐĂNG - SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

nguyễn thế đăng - sống trong bổn nguyện của phật a di đà

Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng Thọ), trong bổn nguyện của Phật A Di Đà, điều đó được nói trong 48 lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng (Dharma-kara), tiền thân của...

Nguyễn Thế Đăng - NẾU KHÔNG CÓ TÁNH KHÔNG, TẤT CẢ PHÁP CHẲNG THÀNH

nguyễn thế đăng - nếu không có tánh không, tất cả pháp chẳng thành

Tánh Không, vô tự tánh là điều kiện căn bản cho các pháp vô tự tánh được thành. Nếu không có vô tự tánh hay tánh Không thì chẳng có pháp nào được thành, vì các pháp được thành trên căn bản vô tự tánh.

Nguyễn Thế Đăng - THỰC SỰ CÓ ĐIỀU TỐT HAY KHÔNG?

nguyễn thế đăng - thực sự có điều tốt hay không?

Cái thiện là một niềm đam mê, một nỗi ám ảnh, là động lực đẩy họ đi trên con đường tự hoàn thiện chính mình. Cuộc đời của họ cho chúng ta biết có cái thiện, và họ là những người sống được cái thiện ấy, dù có nhiều danh...

Nguyễn Thế Đăng-TÂM TÂM LÀM PHẬT, CHỐN CHỐN CÕI PHẬT Thiền Sư Minh Châu Hương Hải (1628-1715)

nguyễn thế đăng-tâm tâm làm phật, chốn chốn cõi phật thiền sư minh châu hương hải (1628-1715)

Trong cảnh giới vô phân biệt của Phật, trong pháp giới Nhất Chân, quả nào cũng là quả Phật, nhân nào cũng là nhân Phật... Đó là pháp giới toàn nhân toàn quả, toàn nhân Phật và toàn quả Phật.

Nguyễn Thế Đăng - ĐỨC PHẬT HIỆN DIỆN GIỮA CUỘC ĐỜI

nguyễn thế đăng - đức phật hiện diện giữa cuộc đời

Hạnh phúc thay cho chúng ta khi thấy mình luôn luôn sống trong đạo Phật. Hạnh phúc thay cho chúng ta khi mình thấy luôn luôn sống trong ơn nghĩa của Đức Phật.