• Thư Viện
  • Sách
TRƯỞNG LÃO TU BỒ ĐỀ THƯA HỎI
167
Khi học tập Kinh theo ba phạm trù thực hành này, chúng ta dễ thấy cách tu tâm, và cả ba pháp thực hành này đều để...
THỰC HÀNH KINH Kim Cương Bát Nhã
191
Với người Bồ tát phát tâm tu Bồ tát hạnh giúp đỡ chúng sanh thì vấn đề càng quan trọng hơn: làm sao dừng lại...