• Thư Viện
  • Sách
PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO
75
Thần chú, mantra, có nghĩa là “hộ trì tâm”, có công năng là...
KHAI THỊ ĐẠO TRÀNG TU CHỨNG
49
Đàn tràng là sự sắp xếp theo trật tự, đây là Sự. Và Sự...
CĂN TAI VIÊN THÔNG HƠN HẾT
177
Tánh nghe ấy thường trụ bất động, không phải vì không có...
RỘNG ĐỂ LẠI KHUÔN PHÉP TU HÀNH
118
Nói dối, nói quanh co, gợi ý ta có chứng đắc là tội đại...
NGŨ TRÍ NHƯ LAI - Kinh Phật Địa
126
Khi đã thấy tất cả thức là trí, thì tướng của hai chướng...
PHẬT BẢO NGÀI VĂN THÙ CHỌN CĂN VIÊN THÔNG (1)
156
Chỉ bốn câu kệ mà lập đi lập lại cho thuộc, rồi ngày này...
PHẬT BẢO NGÀI VĂN THÙ CHỌN CĂN VIÊN THÔNG (2)
108
Không có phương tiện nào mà không có cứu cánh nằm ngay dưới...
MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
210
Thế giới này là sự chia lìa vô phương cứu chữa. Tất cả...
BỐN DIỆU ĐỨC VÔ TÁC CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
71
Chỉ từ một căn tai và cái nghe mà thành Phật. Thật không có...
VIÊN THÔNG CĂN TAI CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (1)
144
Pháp bắt đầu bằng nghe, đọc, học. Sau đó là suy nghĩ, tư duy...
VIÊN THÔNG CĂN TAI CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM (2)
130
Tánh Không không chỉ là mặt vô sanh tịch diệt, mà còn là hoạt...
VIÊN THÔNG CÁC ĐẠI (1)
316
Cuộc đời sanh tử là do chúng sanh chúng ta quán thấy. Sự quán...
VIÊN THÔNG CÁC ĐẠI (2)
162
Con đường tu viên thông là sự xoay trở lại Nền tảng vốn...
VIÊN THÔNG SÁU THỨC
90
Căn cơ Bồ tát là tuy vẫn tu hành tánh Không để giải thoát như...
VIÊN THÔNG CÁC CĂN
73
Người tu hành không những cần phải tinh tấn, mà còn phải có...