• Thư Viện
  • Sách
THẤY NHƯ LAI
231
“Thân tướng mà Như Lai nói đó, tức chẳng phải thân...
KHÔNG CHỖ TRỤ MÀ HÀNH BỐ THÍ
272
‘Nên trụ vào đâu, nên định vào đâu’, được trả lời là,...
Ở TRONG TÁNH KHÔNG MÀ CỨU ĐỘ
183
Tất cả các loài chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, hoặc từ thai...
PHÁP HỘI BÁT NHÃ
149
Bấy giờ sắp đến giờ ăn, Thế Tôn đắp y mang bát vào thành...
Lời mở đầu
165
Tánh Không ấy chính là bản tánh của tâm thức chúng ta, mà Kinh...
TRƯỞNG LÃO TU BỒ ĐỀ THƯA HỎI
322
Khi học tập Kinh theo ba phạm trù thực hành này, chúng ta dễ...
THỰC HÀNH KINH Kim Cương Bát Nhã
437
Với người Bồ tát phát tâm tu Bồ tát hạnh giúp đỡ chúng sanh...