• Thư Viện
  • Sách
GẠN HỎI CÁI TÂM
19
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
20
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
20
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
Chú thích
115
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn,...
Thuật ngữ
86
Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự...
Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
161
Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên...
Ý Nghĩa Thiết Yếu
191
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,...
Bài Ca Như Huyễn
50
Hạnh phúc thay, tôi, một thiền giả hưởng thụ bốn niềm vui...
Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
115
Khi tiếng kêu du dương của muôn loài vang vọng vui tươi, Và cơn...
Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác
205
Hãy nhìn cho rõ ràng từng khoảnh khắc, và thấy trực tiếp vào...
Một bức thơ tán thán tánh Không
174
Cái gì biết thật tánh của mọi sự vật? Người biết đích...
TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU
168
Sâu xa và tịch tịnh, tự do với mọi phức tạp, Sự sáng tỏ...