• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Garchen Rinpoche
TRUNG ẤM THIỀN ĐỊNH - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
118
Một khi chúng ta chứng ngộ rằng một hoạt động hoặc kinh...
Trung Ấm Giấc Mộng - NHỮNG GIÁO LÝ  PHOWA VÀ BARDO
137
Trung ấm Giấc mộng là khoảng thời gian giữa giấc ngủ và...
TRUNG ẤM ĐỜI SỐNG - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
408
“Đi vào con đường không xao lãng của học hỏi, tư duy, và...
HẠNH NHẪN NHỤC
160
Nếu con kiên trì tu tập thì chắc chắn là việc tu tập của con...
TÂM TUYỆT DIỆU
229
Nếu trước kia con đã thọ giới quy y, trong cả bốn truyền...
NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP
246
Nếu bạn có kham nhẫn và yêu thương thì đó là dấu hiệu cho...
THÂN NGƯỜI QUÝ BÁU
312
Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và...
PHÁP TU BỒ TÁT
287
Nếu thiếu Trí Tuệ Ba-La-Mật thì dù có cả năm Ba-La-Mật [kia]...
ĐIỀU PHỤC TÂM BẰNG HAI ĐOÀN QUÂN TỪ VÀ BI
389
Đức Milarepa đã dạy: ‘Nguồn gốc của các cõi thấp là sự...