• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Garchen Rinpoche
TRI KIẾN THANH TỊNH VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC
229
Đôi khi người ta nghĩ Tịnh Độ có thể là một cõi giới vật...
BỐN NGUYÊN NHÂN ĐỂ TÁI SANH TỊNH ĐỘ PHẬT A DI ĐÀ
413
Thầy nói rằng thế nào là phẩm tánh của cõi Tịnh Độ Tây...
BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI
515
Tâm không còn chấp ngã và chỉ quan tâm đến những người khác...
TRUNG ẤM THIỀN ĐỊNH - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
426
Một khi chúng ta chứng ngộ rằng một hoạt động hoặc kinh...
Trung Ấm Giấc Mộng - NHỮNG GIÁO LÝ  PHOWA VÀ BARDO
451
Trung ấm Giấc mộng là khoảng thời gian giữa giấc ngủ và...
TRUNG ẤM ĐỜI SỐNG - NHỮNG GIÁO LÝ PHOWA VÀ BARDO
740
“Đi vào con đường không xao lãng của học hỏi, tư duy, và...
HẠNH NHẪN NHỤC
502
Nếu con kiên trì tu tập thì chắc chắn là việc tu tập của con...
TÂM TUYỆT DIỆU
555
Nếu trước kia con đã thọ giới quy y, trong cả bốn truyền...
NGỌN ĐÈN TRÍ HUỆ TỎA KHẮP
586
Nếu bạn có kham nhẫn và yêu thương thì đó là dấu hiệu cho...
THÂN NGƯỜI QUÝ BÁU
699
Đã được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và...
PHÁP TU BỒ TÁT
570
Nếu thiếu Trí Tuệ Ba-La-Mật thì dù có cả năm Ba-La-Mật [kia]...
ĐIỀU PHỤC TÂM BẰNG HAI ĐOÀN QUÂN TỪ VÀ BI
914
Đức Milarepa đã dạy: ‘Nguồn gốc của các cõi thấp là sự...