• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Garchen Rinpoche
PHÁP TU BỒ TÁT
170
Nếu thiếu Trí Tuệ Ba-La-Mật thì dù có cả năm Ba-La-Mật [kia] cũng cũng vẫn chưa đạt tới giác ngộ tối thượng. Vì...
ĐIỀU PHỤC TÂM BẰNG HAI ĐOÀN QUÂN TỪ VÀ BI
191
Đức Milarepa đã dạy: ‘Nguồn gốc của các cõi thấp là sự sân hận, do đó, hãy trưởng dưỡng hạnh nhẫn nhục ngay...
Câu hỏi: Mẹ của con gần đây vừa qua đời. Làm sao để con có thể giúp bà tốt nhất?
166
Và hãy nghĩ rằng thần thức của mẹ con đã đi đến Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc nơi có Phật A Di Đà. Theo cách...