Tác giả: Dudjom Lingpa

LỜI NGUYỆN HỒI HƯỚNG CỦA PEMA TASHI - Trích “TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN” – Những Thị Kiến Đại Toàn Thiện Của Dudjom Lingpa

lời nguyện hồi hướng của pema tashi - trích “trái tim của đại toàn thiện” – những thị kiến đại toàn thiện của dudjom lingpa

Dù không có cái gì sâu thẳm hơn Pháp Đại Toàn thiện, với những người không nối kết được với nó và người kiêu căng bác bỏ nhân và quả, đó là một nguyên nhân cho những tái sanh khốn khổ.

TÁNH GIÁC VÀ NHỮNG BIỂU LỘ CỦA NÓ - DUDJOM LINGPA - NHỮNG LỐI VÀO THỰC TẠI TỐI HẬU

tánh giác và những biểu lộ của nó - dudjom lingpa - những lối vào thực tại tối hậu

“Hãy nghe, hỡi người đại căn. Những phẩm tính của hiện diện tự nhiên quý báu là ánh sáng tĩnh lặng bên trong của phương diện nền tảng của pháp thân, Phật tánh.

TÁNH KHÔNG CỦA MỌI SỰ - DUDJOM LINGPA - NHỮNG LỐI VÀO THỰC TẠI  TỐl HẬU

tánh không của mọi sự - dudjom lingpa - những lối vào thực tại  tốl hậu

Trước tiên, để đạt đến một kết luận quyết định về cái thấy hay tri kiến, điểm then chốt thiêng liêng là phải đi đến một cái hiểu quyết định qua sự tham thiền bốn chủ đề - không hiện hữu (med-pa), nhất thể (chig-pa), châu...

PHÁ SẬP HANG ĐỘNG GIẢ DỐI – TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN - Dudjom Lingpa

phá sập hang động giả dối – trái tim của đại toàn thiện - dudjom lingpa

Khi bạn đang trên đường, chớ có dấn thân dầu chút xíu khảo sát trí thức về bản tánh của hiện hữu. Không có tìm tòi, phân tích, thực hành thiền định, sửa sang hay biến đổi nào, hãy thư giãn trong chính mình trong bản tánh tinh túy....

NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU - Dudjom Lingpa

những danh hiệu của thực tại tối hậu - dudjom lingpa

Thừa kriyatantra là thừa làm vui thích bổn tôn bằng những thực hành khổ hạnh và thanh tịnh trong nghi lễ. Trong thừa upayatantra, thần lực (siddhi) được thành tựu nhờ tụng chú và nhập định. Thừa yogatantra là yoga của an định và huệ...