• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dudjom Lingpa
NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU
29
Thừa kriyatantra là thừa làm vui thích bổn tôn bằng những thực hành khổ hạnh và thanh tịnh trong nghi lễ. Trong thừa...