LỜI NGUYỆN HỒI HƯỚNG CỦA PEMA TASHI - Trích “TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN” – Những Thị Kiến Đại Toàn Thiện Của Dudjom Lingpa

LỜI NGUYỆN HỒI HƯỚNG CỦA PEMA TASHI 

Trích “TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN” – Những Thị Kiến Đại Toàn Thiện Của Dudjom Lingpa - B. Alan Wallace dịch tiếng Tạng sang tiếngAnh

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức – NXB Thiện Tri Thức 2019

--o0o--

Dù không có cái gì sâu thẳm hơn Pháp Đại Toàn thiện, với những người không nối kết được với nó và người kiêu căng bác bỏ nhân và quả, đó là một nguyên nhân cho những tái sanh khốn khổ.
LỜI NGUYỆN HỒI HƯỚNG CỦA PEMA TASHI - Trích “TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN” – Những Thị Kiến Đại Toàn Thiện Của Dudjom Lingpa

Chừng nào tâm mê lầm này còn đồng hóa với thân bất tịnh, huyễn hóa này, mọi sự bạn làm là một nguyên nhân của sanh tử, và những kết quả không bao giờ vượt khỏi khổ đau.

Dù những cơ hội giàu có trong thế gian này có xảy ra, rõ ràng những lừa gạt không thật, như huyễn này sẽ dẫn bạn đi lạc.

Thế nên đây là lời khuyên về nghĩa vô tự tánh cho những người nhận biết điều này và tìm kiếm giải thoát cần nên theo.

Nếu bạn không chứng ngộ rằng mọi hiện tượng trong sanh tử và niết bàn chỉ là những xuất hiện của chính bạn, không căn bản, gốc rễ, bằng cách chỉ biết một tánh Không bề mặt, bạn sẽ không hoàn thành các địa thánh Đại thừa.

Nếu bạn không thấu hiểu làm sao chuyển hóa vào con đường những xuất hiện thành tựu tự phát của sự rạng rỡ của tánh giác nguyên sơ của bản tánh tinh túy của thanh tịnh bổn nguyên, bạn sẽ bị bụi của chuyển di trong ba xuất hiện đánh bại, không thấy dược bản tánh bổn nguyên của hiện hữu.

Thế nên, vị bảo hộ duy nhất cho tất cả chúng sanh, không gì sánh trong các cõi thế gian và an lạc tối hậu, là con đường tối thượng độc nhất này mà tất cả các bậc chiến thắng đã và sẽ đi.

Nhờ lực của những ban phước của đại bi và đại phước đức và những hành vi tốt của các đệ tử,

cái này chỉ xuất hiện một lần này, khó tìm thấy và hiếm hoi hơn hoa ưu đàm.

Nếu có nói rằng chỉ nghe tên nó, dù kẻ đại tội cũng được thoát khỏi những cõi khổ, thì chắc chắn rằng những người thực hành bằng cách nghe, suy nghĩ, và thiền định, sẽ trở thành những bồ tát đạt đến sự chấm dứt hiện hữu thế gian.

Khảo sát nó cẩn thận sẽ phát lộ những ý nghĩa lớn lao của việc tìm thấy nó, vượt khỏi (việc tìm thấy) một viên ngọc như ý.

Những người tận tâm với nó không dao động ngày và đêm thì được ca ngợi như đứng đầu trong tất cả người thực hành Pháp.

Dù không có cái gì sâu thẳm hơn Pháp Đại Toàn thiện, với những người không nối kết được với nó và người kiêu căng bác bỏ nhân và quả, đó là một nguyên nhân cho những tái sanh khốn khổ.

Trừ phi bạn đạt đến một chứng ngộ cao cấp, đến độ bạn không kinh nghiệm đau đớn nếu bị cắt bằng một vũ khí, với lòng sùng mộ nhiệt thành hãy tận tâm với những giáo huấn thực hành sâu xa về cái cần bỏ và cái cần theo về nhân và quả.

Dù sự thăng bằng thiền định của Đại Toàn Thiện thì không thể diễn tả, khi đầu tiên đi vào thực hành như một người tập sự, dù nếu bạn diễn đạt những ý kiến cho những người khác như thể có những thị kiến của những bản văn và lý luận, quan trọng là có được xác quyết về những giải thích không nghịch với bản tánh sâu xa của hiện hữu và bản tánh bao la của những xuất hiện, để bạn biết dạy như thế nào cho thích đáng cái hiện hữu và không hiện hữu, cái là và không là, cái cần tránh và cái cần thực hành.

Nếu bạn là một hành giả can đảm của đường lối này, bạn sẽ không bị thua những ai chống đối, nhưng người chưa trưởng thành phân biệt chống lại những người khác khi so sánh loại thực hành của họ với những người khác.

Trong một nơi ẩn cư thích thú, em đẹp, làm bình lặng những xao lãng bên ngoài và bên trong,

hãy từ bỏ những quan tâm và hoạt động vô ích và tầm thường và tận tâm thực hành tinh túy của cái có ý nghĩa vĩ đại.

Hãy đến chỗ biết bản tánh tối hậu của hiện hữu, giống như không gian của bầu trời, và an trụ trong những phố diễn của thực hành.

Trí huệ của một người bình thường không có những công đức bẩm sanh và được trau dồi không thể đi xa, giống như tầm bay của một con ong, nhưng một khi bạn đã tìm thấy thích thú trong khu vườn của nghĩa tuyệt hảo, sự giải thích hài hòa của cái gì bạn hiểu sẽ ngân nga.

Những người nếm đi nếm lại tinh túy ngọt ngào này hoàn thiện năng lực của tự tin được ban phước.

Những người tiết lộ những bí mật sẽ mắc phải những rắc rối, và người chê bai con đường này sẽ bị khổ đau hành hạ; không nên tiết lộ công khai điều gì cho những người như vậy.

Khi biết con đường này, những pháp khí thích hợp cảm thấy sùng mộ lớn lao và tin cậy vào sự giải thích của nó; dù họ từ tầng lớp thấp và nghèo, có nói rằng họ cần được dạy không cần cất giấu, giữ lại.

Những hộ pháp của những giáo lý mật chú sẽ trừng phạt những người xâm phạm những giới nguyện, và sẽ giúp đỡ, đối xử tốt với những người giữ chúng; hiểu họ làm như thế phù hợp với những bản văn truyền thống.

Nguyện những tích tập công đức thanh tịnh, được hồi hướng theo trí huệ của Manjughosa, chảy như dòng sông Hằng.

Nguyện kinh nghiệm bản tánh của hiện hữu nhờ con đường không nỗ lực này hòa với đại dương toàn giác.

Trong ngắn hạn, nguyện những hoàn cảnh không thuận lợi khắp thế giới hoàn toàn chìm lắng, và nguyện những giàu có thế gian và tâm linh của ta bằng với phước báu của chư thiên cõi trời Đâu Suất.

Cho đến giác ngộ, nguyện chúng ta luôn luôn được đi kèm với tình thương và kính trọng của các huynh đệ kim cương.

Với nghiệp và những nguyện vọng chung, nguyện chúng ta thực hành Kim cương thừa.

Thị kiến thanh tịnh này của vị phát lộ kho tàng vĩ đại Lama Dudjom Dorje Trolo Tsal là một bộ giáo lý sanh khởi từ kho tàng không gian. Bình giảng này về Tantra Kim cương Sắc bén của tánh giác được dạy cho một ít đạo hữu gần chỗ ẩn cư Drak Yangzong của đức Phật thứ Hai Orgyen [Padmasambhava] . Vào dịp ấy, những lời dạy miệng được ghi nhớ của người phát lộ kho tàng tôn kính và vĩ đại Dudjom Dorje được xem là tối cao, và Pema Manga, với sự sùng mộ con đường tối thượng này, đã viết ra để khỏi bị quên đi.

Công đức _ sarva mangalam!

Nguyện những giáo lý của kho tàng sâu xa này, Đại Toàn Thiện của trường phái cựu dịch của truyền thống Padmasambhava, truyền thống tinh túy, rốt ráo của Dudjom Lingpa, được giữ gìn qua dạy và thực hành, không suy thoái cho đến khi thế gian chấm dứt!

Công đức, công đức, công đức _ sarva mangalam!

Ảnh: nguồn internet

Bài viết liên quan