Tác giả: Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông

CHỈ MÊ VỌNG KHÔNG CÓ NHÂN, HẾT MÊ LÀ BỒ ĐỀ - KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG -

chỉ mê vọng không có nhân, hết mê là bồ đề - kinh lăng nghiêm tông thông -

“Chân Tâm tròn sáng, trong sạch nhiệm mầu của tôi và của Như Lai, đều tròn đầy không hai, thế mà tôi từ xưa mắc lấy Vọng Tưởng, ở lâu trong luân hồi nay được Thánh Thừa, còn chưa rốt ráo. Thế Tôn thì các Vọng đều diệt sạch,...

Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH - KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

ý nghĩa chủ và khách - kinh lăng nghiêm tông thông

Kinh Pháp Hoa : “Như con rùa một mắt gặp lỗ bộng của khúc gỗ trôi nổi, không bị nạn chết chìm”. Đức Thế Tôn từ lúc mở nắm ngón tay cho đến đây, không chỗ nào là không chỉ bày Tri Kiến của Phật, khiến người được chỗ yên...

CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT - -Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông

chỉ tánh thấy không sanh diệt - -kinh lăng nghiêm tông thông

Phật bảo: “Này Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh của cái thấy (kiến tinh tánh) ấy chưa hề bị nhăn. Cái nhăn thì thay đổi còn cái không bị nhăn thì chẳng thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia thì...