• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông
CHỈ MÊ VỌNG KHÔNG CÓ NHÂN, HẾT MÊ LÀ BỒ ĐỀ
192
“Chân Tâm tròn sáng, trong sạch nhiệm mầu của tôi và của Như...
Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH
271
Kinh Pháp Hoa : “Như con rùa một mắt gặp lỗ bộng của khúc...
CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT
672
Phật bảo: “Này Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh của...