• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông
CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT
352
Phật bảo: “Này Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh của...