• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Garab Dorje
MỘT TRẠNG THÁI TRONG SUỐT VÀ KHÔNG NGĂN NGẠI CỦA TRÍ HUỆ
324
Tánh Giác vốn sẵn tức thời này thường trụ như là Nền Tảng, nó chính là Pháp thân. Trong sự đưa vào tánh giác này,...