Tác giả: Dudjom Rinpoche

NỖ LỰC CHÍNH YẾU - PHÁP NÚI – DUDJOM RINPOCHE

nỗ lực chính yếu - pháp núi – dudjom rinpoche

Vào lúc cuối cùng, trí năng cạn kiệt, ý hướng tiêu tan, như không gian bên trong của một cái chai bể hợp nhất với không gian bên ngoài, thân thể tan thành những nguyên tử và tâm tan vào pháp giới tánh. Điều này gọi là “chuyển hóa thành...

TỊNH HÓA MÊ LẦM THÀNH TÁNH GIÁC NGUYÊN SƠ - VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP - MỘT DẪN NHẬP VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN. SANSKRIT: DHARMACATUR-RATNAMALA

tịnh hóa mê lầm thành tánh giác nguyên sơ - vòng hoa báu bốn pháp - một dẫn nhập vào đại toàn thiện. sanskrit: dharmacatur-ratnamala

Những phương pháp sâu xa là những tantra bên ngoài và bên trong, đặc biệt hơn là những giai đoạn phát triển và thành tựu của maha, anu, và ati-yoga, nhờ đó bạn đến chỗ kinh nghiệm tánh giác nguyên sơ. Tánh giác này của bản tánh thường...

TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG - VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP - MỘT DẪN NHẬP VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN. SANSKRIT: DHARMACATUR-RATNAMALA

tiêu trừ mê lầm trên con đường - vòng hoa báu bốn pháp - một dẫn nhập vào đại toàn thiện. sanskrit: dharmacatur-ratnamala

Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái trước là động lực đạt đến giác ngộ để có thể giải thoát tất cả chúng sanh và được phát triển qua lòng bi. Cái sau là sự chứng ngộ thật tánh của thực tại và...

THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG - VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP - MỘT DẪN NHẬP VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN. SANSKRIT: DHARMACATUR-RATNAMALA

thực hành pháp như một con đường - vòng hoa báu bốn pháp - một dẫn nhập vào đại toàn thiện. sanskrit: dharmacatur-ratnamala

Bất cứ hành động nào bạn làm cần được kèm theo một cầu nguyện thanh tịnh. Chẳng hạn, khi đi bạn cần cầu nguyện rằng tất cả chúng sanh cũng tiến bộ đến trạng thái giác ngộ; khi ăn, rằng mọi người có thể sống bằng sự nuôi...

CHUYỂN HƯỚNG TÂM BẠN VỀ PHÁP - VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP - MỘT DẪN NHẬP VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN. SANSKRIT: DHARMACATUR-RATNAMALA

chuyển hướng tâm bạn về pháp - vòng hoa báu bốn pháp - một dẫn nhập vào đại toàn thiện. sanskrit: dharmacatur-ratnamala

Nếu bạn không thực hành con đường khai sáng đến giải thoát bây giờ, thì tương lai bạn sẽ không bao giờ được nghe từ “tái sanh may mắn”. Qua vô số đời bất hạnh, bạn sẽ không có phương pháp nào để thoát khỏi vòng sanh tử. Thế...