• Tác Giả
  • Dudjom Rinpoche
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG
177
Bất cứ hành động nào bạn làm cần được kèm theo một cầu...
CHUYỂN HƯỚNG TÂM BẠN VỀ PHÁP
170
Nếu bạn không thực hành con đường khai sáng đến giải thoát...