• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
BẢN TÁNH CỦA CHÚNG SANH
49
Thiện nam tử, ví như con mắt bị bịnh màng mắt, nên nhìn không...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Đạo
59
277. “Tất cả hành vô thường ” Với Tuệ, quán thấy...
QUÁN CHÚNG SANH - KINH DUY MA CẬT
174
Thiên nữ nói: “Lời nói, văn tự đều là tướng giải thoát....
THẤY PHẬT BẤT ĐỘNG - KINH DUY MA CẬT
158
Khi ấy trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ rằng, “Không rời khỏi...
NĂNG LỰC CỦA THIỆN VÀ ÁC NGHIỆP CÁI NÀO MẠNH HƠN?
83
Lại nữa, bần tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh...
PHẨM VĂN THÙ SƯ LỢI THĂM BỆNH - KINH DUY MA CẬT
153
Duy Ma Cật nói: “Nói thân là vô thường, chẳng nói chán bỏ...
NIẾT BÀN
124
Tại Sao Không Diễn Tả Niết Bàn Một Cách Cụ Thể?
KINH DUY MA CẬT - PHẨM: NHẬP PHÁP MÔN BẤT NHỊ
201
Ngài Văn Thù Sư Lợi ca ngợi: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cho...
PHẨM PHƯƠNG TIỆN - KINH DUY MA CẬT
204
“Các nhân giả! Thân này đáng lo đáng chán, hãy nên ưa muốn...
BỒ TÁT PHỔ HIỀN THƯA HỎI LÀM SAO TU HÀNH
194
Bấy giờ Bồ tát Phổ Hiền ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi...
Thiền Định - Kinh Pháp Cú
210
Người hằng tu thiền định, Thường kiên trì tinh tấn. Bậc...
PHẨM PHẬT QUỐC - KINH DUY MA CẬT
262
Bấy giờ, Phật nói pháp cho vô lượng trăm nghìn chúng cung kính...
PHẨM BỒ TÁT HẠNH - KINH DUY MA CẬT
217
“Như thế, A Nan, tất cả oai nghi, cử động, hoạt động của...
BẤT BÌNH ĐẲNG SAI KHÁC CỦA CHÚNG SANH LÀ DO NGHIỆP
293
Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau: "Này thiện nam...
PHẨM CÚNG DƯỜNG PHÁP - KINH DUY MA CẬT
246
“Phật dạy: Thiện nam tử! Cúng dường Pháp là kinh pháp sâu xa...