• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
TÙY TÂM MÌNH TỊNH, TỨC CÕI PHẬT TỊNH
66
Người có hai hạng, pháp không có hai thứ. Mê ngộ khác nhau, cho...
LÒNG TỪ CỦA BỒ TÁT
170
Nầy Thiện nam tử! Lúc ta đến ngoài thành kia chẳng thấy rừng...
PHÁP THỦ BỒ TÁT KHAI THỊ
59
Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát hỏi Pháp-Thủ Bồ-Tát : ‘Phật-tử !...
PHẨM ĐA VĂN THỨ HAI
131
Một là Bồ Tát cầu học mười hai bộ kinh, cầu học rồi đọc...
BỐN ĐIỀU ĐIÊN ĐẢO
77
Nếu ta nói rằng: Như-Lai là thường, sao lại nhập nơi...
LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT
80
Bạch Đức Thế Tôn! Không khác Ba-la-mật, không khác nhiếp thọ...
TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH
233
Nầy Thiện nam tử! Sự đáp nạn của thế gian có ba: Một là...
PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ
191
Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên...
KINH HOA NGHIÊM - PHẨM PHẨM QUANG MINH GIÁC THỨ CHÍN
189
Do thần lực của Ðức Phật, mười phương đều có một đại...
CHƯ PHẬT CÓ MƯỜI ĐIỀU VÌ CHÚNG SANH LÀM PHẬT SỰ
134
Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười điều vì chúng sanh làm...
THÂN CẬN THIỆN TRI THỨC CÓ THỂ SANH NHỮNG THIỆN CĂN
191
Lúc đó Thiện Tài liền phát ý nghĩ rằng: Do thân cận thiện tri...
NHƯ LAI LÀ THƯỜNG TRỤ KHÔNG BIẾN ĐỔI
213
Thiệt tánh của Như-Lai tức là pháp thân, là thân vô sanh, là...
DI LẶC BỒ TÁT KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ
188
Ðồng-Tử nầy trong một đời có thể tịnh phật độ, có thể...