• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
KINH LĂNG NGHIÊM
149
A Nan, nếu các cõi nước, châu huyện, làng xóm bị đói kém, dịch bệnh, tai nạn hay đao binh đấu tranh và tất cả những...
ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN
154
Bao nhiêu các Đức Phật Thế Tôn nhiều như số cực vi trần trong cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương...
HỒI HƯỚNG CỦA BỒ TÁT
147
Chư Phật tử! Ðại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng, muốn cho tất cả chúng sanh được lợi ích, tất cả chúng sanh...
TÁNH VÀ TƯỚNG CHẲNG RIÊNG
150
Do kinh A Di Đà khuyên cầu sanh tịnh độ, cho nên với cõi Cực Lạc y chánh, mỗi món trang nghiêm phân rành, nhằm khiến...
HỒI HƯỚNG LÚC BỐ THÍ THỨC UỐNG
135
Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ cam lồ tối thượng vị. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp trí vị...
GÃ CÙNG TỬ VỀ NHÀ - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
167
Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai... thuận theo chúng con mà nói pháp, chúng con không tự...
HOA ĐỐM HUYỄN ẢO
172
Đức Thế tôn dạy: Thiện nam tử, hết thảy huyễn ảo của chúng sinh đều phát sinh nơi viên giác — nơi cái tâm vi...
TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG
148
Thiện nam tử, những người thời kỳ cuối cùng không thấu triệt bốn tướng, nên dẫu đem cái hiểu cái làm của Như...
THỰC HÀNH KINH Kim Cương Bát Nhã
188
Với người Bồ tát phát tâm tu Bồ tát hạnh giúp đỡ chúng sanh thì vấn đề càng quan trọng hơn: làm sao dừng lại...
Ý NGHĨA CỦA ĐẠO TRÀNG
141
“Như thế thiện nam tử! Bồ tát nếu ứng ra các Ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc dở...