• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
96
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...
TỰ TÁNH PHẬT MỘT THỂ BA THÂN
133
Thiện tri thức! Đã quy y Tam Bảo chính mình rồi mỗi mỗi hãy...
THẾ NÀO LÀ NHỮNG TAM MUỘI?
124
Phổ trang nghiêm pháp giới tam muội, phổ chiếu nhứt thiết tam...
MƯỜI PHÁP QUYẾT ĐỊNH
149
Những là tất cả chư Phật quyết định từ Trời Ðâu Suất...
CÔNG ĐỨC TA TẠO ĐƯỢC LÀ DO LÒNG TIN CHẲNG DỨT
191
Dù cho người kia bố thí như thế, làm phòng xá Tăng, thọ tam...
KINH NHẬP MẪU THAI
334
Lại lúc trung ấm sắp nhập thai tâm liền điên đảo. Nếu là...
BỒ TÁT CÓ BỐN ANH LẠC TRANG NGHIÊM
177
Nầy thiện nam tử! Tam muội anh lạc trang nghiêm có một thứ,...
PHIỀN NÃO KHÔNG CÓ NƠI CHỐN
125
Bấy giờ, trong chúng hội có chư vị trời Đế Thích, Phạm...
NƠI TẤT CẢ PHÁP CHẲNG SANH PHÂN BIỆT
129
Một là xa lìa các pháp tham dục, ác bất thiện mà an trụ sơ...
PHẨM NHỨT NIỆM THỨ BẢY MƯƠI SÁU
216
Bạch đức Thế Tôn! Thế nào Đại Bồ Tát lúc bố thí nhiếp...
TRONG MỘT MẢY TRẦN VÔ SỐ PHẬT
235
Trong các cực vi đầu sợi lông Xuất hiện cõi trang nghiêm ba...
Trích Kinh Pháp Cú
344
102. Dầu nói trăm câu kệ Nhưng không gì lợi ích Tốt hơn một...
BỒ TÁT SANH MỘT TÂM SÂN THỜI THÀNH TỰU TRĂM VẠN CHƯỚNG MÔN
312
Chư Phật Tử! Nếu Bồ Tát đối với Bồ Tát mà sanh một tâm...
PHẨM 14: THIỀN ĐỊNH
346
Lại nữa, này thiện nam! Đại Bồ-Tát có luân thiền định...
VÀI MẨU CHUYỆN ĐẠO
226
Câu chuyện về Tôn giả Bahiya thật là thú vị. Ngài đã khởi...