Tác giả: Kinh

KINH LÒNG TỪ (METTA SUTTA) - ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM NAM TRUYỀN – KINH TIỂU BỘ TẬP 1

kinh lòng từ (metta sutta) - đại tạng kinh việt nam nam truyền – kinh tiểu bộ tập 1

Các loài hiện đang sống, Các loài sẽ được sanh, Mong mọi loài chúng sanh, Sống hạnh phúc, an lạc.

THỂ TÁNH CỦA HƯ KHÔNG - KINH HƯ KHÔNG DỰNG BỒ TÁT - LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP 52 - BỘ ĐẠI TẬP III SỐ 408

thể tánh của hư không - kinh hư không dựng bồ tát - linh sơn pháp bảo đại tạng kinh tập 52 - bộ đại tập iii số 408

Bấy giờ, tất cả đại chúng trong pháp hội nghe Đức Phật khen ngợi Bồ-tát Hư Không Dựng, liền phát tâm hiếm có, đặc biệt, vô cùng cung kính, tôn trọng, chắp tay chiêm ngưỡng Bồ-tát Hư Không Dựng, dùng vô số hương, hoa, hương bột,...

CHỈ RÕ Ý NGHĨA TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI THẤY, VIÊN MÃN BỒ ĐỀ

chỉ rõ ý nghĩa tánh thấy không phải là cái thấy, viên mãn bồ đề

“Anan, như cái Vọng Kiến Biệt Nghiệp của chúng sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh mà thật ra là do bệnh nhặm của người ấy tạo thành. Nhặm thì mắt lòa, chẳng phải sắc tạo ra. Nhưng cái thấy...

TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT - KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP V – CHƯƠNG XII

tương ưng sự thật - kinh tương ưng bộ - tập v – chương xii

9) Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp, từ...

VÌ SAO CHÚNG SANH CHẲNG ĐƯỢC ĐẠI NIẾT BÀN? - KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

vì sao chúng sanh chẳng được đại niết bàn? - kinh đại bát niết bàn

Bạch Thế Tôn! Cứ theo nghĩa nầy thời tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật tánh đều đáng được vô thượng Bồ Đề.

CHỈ TÁNH DIỆU MINH LÀ NHƯ LAI TẠNG, RỜI CẢ HAI NGHĨA “PHI” VÀ “TỨC” - KINH LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG

chỉ tánh diệu minh là như lai tạng, rời cả hai nghĩa “phi” và “tức” - kinh lăng nghiêm tông thông

“Ta thì lấy Tánh Diệu Minh, bất sanh bất diệt, hợp với Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đó chính là Tánh Giác Diệu Minh, tròn vẹn chiếu soi pháp giới. Thế nên, ở trong ấy, một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn...

RỜI TIỀN TRẦN MÀ CÓ TÁNH PHÂN BIỆT TỨC THẬT LÀ TÂM - KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG KÝ

rời tiền trần mà có tánh phân biệt tức thật là tâm - kinh thủ lăng nghiêm giảng ký

Trước khi chỉ rõ ra, Phật nhắc lại Ngài từng nói các pháp sanh ra đều từ tâm hiện, nghĩa là không có pháp nào ngoài tâm mà có hết. Như vậy tâm là gốc của tất cả pháp thì đâu thể nói không có tâm được. Ngài dẫn: “Trong thế...

TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA - KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP V – CHƯƠNG X

tương ưng hơi thở vô, hơi thở ra - kinh tương ưng bộ - tập v – chương x

5) Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài". Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết : "Tôi thở vô ngắn". Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn".

MƯỜI SỰ THỊ HIỆN KHI ĐẠI BỒ TÁT ĐẢN SANH - KINH HOA NGHIÊM – PHẨM LY THẾ GIAN THỨ 38 - H.T Thích Trí Tịnh

mười sự thị hiện khi đại bồ tát đản sanh - kinh hoa nghiêm – phẩm ly thế gian thứ 38 - h.t thích trí tịnh

Ðại Bồ Tát nơi thân, nơi tòa, nơi cung điện, trong lâu các phóng trăm muôn vô số đại quang minh như vậy đều hiển hiện những sự nghiệp của đại Bồ Tát. Thị hiện sự nghiệp này rồi, vì đầy đủ tất cả công đức nên từ cung...

BỒ TÁT THÀNH TỰU TÁM PHÁP CHẲNG THỐI CHUYỂN VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ - KINH ĐẠI BẢO TÍCH – TẬP 7

bồ tát thành tựu tám pháp chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề - kinh đại bảo tích – tập 7

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát cứu cánh thành tựu mấy pháp chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề, ở trong pháp thắng tiến chẳng thối chẳng chuyển, lúc hành đạo Bồ tát hàng phục tất cả ma oán địch, như thiệt biết tự thể...