• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • G.Francis Xavier
KHIÊM NHƯỜNG
539
Khi chúng ta thành công, đạt được danh vọng và địa vị trong xã hội, hãy tâm niệm mình là một cây lúa. Cây lúa đẹp...