Tác giả: Thinley Norbu

TÂM CHỜI ĐÙA - THINLEY NORBU – SỰ NHẢY MÚA ẢO DIỆU

tâm chời đùa - thinley norbu – sự nhảy múa ảo diệu

Sự chơi đùa của một người này là sự nghiêm trọng của người khác và sự nghiêm trọng của người này là sự chơi đùa của người khác. Với người lớn, những thanh niên có vẻ chơi đùa, nhưng với thanh niên, những hiện tượng của...

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Đi Vào Kim Cương Thừa - Thinley Norbu

trạng thái tự nhiên - đi vào kim cương thừa - thinley norbu

TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN-Thinley Norbu-----o0o-----Trạng thái tự nhiên, không bị điều kiện hóa của chư Phật và những hiện tượng vô lượng của trạng thái đó thì luôn luôn thanh tịnh một cách bình đẳng. Thế nên, tất cả chư Phật không bao...

CHỮA LÀNH - SỰ NHẢY MÚA ẢO DIỆU - THINLEY NORBU

chữa lành - sự nhảy múa ảo diệu - thinley norbu

Trong Tâm Trí Huệ, những nguyên tố của những hiện tượng vốn vô ngại và thanh tịnh. Những hiện tượng thanh tịnh là tự nhiên, không bị những nguyên tố thô che ám và ngăn ngại, trong nhẹ, không thể thấy, không thể xâm nhập, không có...

CHỮA LÀNH - THINLEY NORBU - SỰ NHẢY MÚA ẢO DIỆU

chữa lành - thinley norbu - sự nhảy múa ảo diệu

Bao giờ tâm thức bình thường của chúng ta còn tối tăm và mất quân bình, chúng ta sẽ tiếp tục trở nên rối loạn thần kinh do những quan niệm có nguyên tố bất tịnh của mình. Bởi vì tâm bình thường của chúng ta thường trực cần một...