Tác giả: Shunryu Suzuki

THƯỞNG THỨC CUỘC SỐNG GẦN GŨI QUANH MÌNH - KHÔNG HẲN LUÔN NHƯ VẬY - SHUNRYU SUZUKI

thưởng thức cuộc sống gần gũi quanh mình - không hẳn luôn như vậy - shunryu suzuki

Như một Phật tử, bạn đang thay đổi nền tảng của cuộc sống và cách nhận thức của mình. “Những sự vật thay đổi” là lý do bạn đau khổ trong thế giới này và trở nên chán nản. Khi bạn thay đổi sự hiểu biết, nhận thức và...

KINH NGHIỆM TRỰC TIẾP VỀ THỰC TẠI - KHÔNG HẲN LUÔN NHƯ THẾ- SHUNRYU SUZUKI

kinh nghiệm trực tiếp về thực tại - không hẳn luôn như thế- shunryu suzuki

Luật lệ chỉ làm chúng ta thực hành dễ hơn. Không làm hẹp cánh cửa của chúng ta mà mở rộng cho mọi người. Chúng tôi biết khó khăn biết bao, nên chúng tôi đặt luật lệ giúp các bạn tu tập. Nếu không có sào cho bạn trèo, bạn khó có...

TÂM BÌNH THƯỜNG, TÂM PHẬT -Shunryu Suzuki

tâm bình thường, tâm phật -shunryu suzuki

Khi nếm mùi chứng ngộ, bạn sẽ hiểu sự vật thoáng hơn. Bạn không quan tâm người ta gọi bạn là gì. Tâm bình thường? Được thôi, tôi là tâm bình thường. Phật? Vâng, tôi là Phật. Làm sao tôi trở thành cả hai Phật và Tâm bình thường?...