• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nyoshul Khenpo Rinpoche
TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM
192
Chúng ta cần trưởng dưỡng Bồ đề tâm như là một phương cách để trừ khử vô minh căn bản nó tạo ra những tư...