Tác giả: Nyoshul Khenpo Rinpoche

BẠN LÀ ĐẠI TOÀN THIỆN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

bạn là đại toàn thiện - nyoshul khenpo rinpoche - đại toàn thiện tự nhiên

 Một lời dạy về Bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối vào dịp ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ Tất cả các bậc giác ngộ đã thấu rõ Phật tánh tối thượng và toàn hảo: tất cả chúng sanh, gồm chính chúng ta, cũng có thể làm như thế....

NỀN TẢNG, CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ - Trích  “ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN” - NYOSHUL KHENPO - Nguyễn An Cư dịch - NXB Thiện Tri Thức-1999

nền tảng, con đường và quả - trích  “đại toàn thiện tự nhiên” - nyoshul khenpo - nguyễn an cư dịch - nxb thiện tri thức-1999

Phật tánh, tinh túy của bản thân giác ngộ, hiện diện nơi mỗi chúng sanh. Tinh túy của nó là mãi mãi thanh tịnh, không pha tạp, không nhiễm ô. Nó siêu việt khỏi tăng và giảm. Nó không hề hoàn thiện hơn khi trụ trong niết bàn cũng không...

CÁI THẤY CHÂN CHÁNH - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

cái thấy chân chánh - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Để thành tựu giác ngộ cho lợi lạc của tất cả chúng sanh, chúng ta muốn nhận những giáo lý và đưa chúng vào thực hành. Một số người tự nhiên có thái độ toàn hảo và tâm tốt này, một số phải phát triển nó, và những người khác...

SỨC MẠNH CỦA MÊ LẦM - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

sức mạnh của mê lầm - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Cũng như mọi dòng sông trên trái đất đều đổ ra biển – dù có một số đi thẳng ra biển, trong khi số khác đi uốn khúc, hay dọc đường hợp với những sông khác – cũng thế, dù có nêu ra hay không, chủ đích căn bản thật sự của bất...

TÂM YẾU THIÊNG LIÊNG CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN CỐT LÕI - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

tâm yếu thiêng liêng của những giáo huấn cốt lõi - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Vào lúc này, không để cho ba cửa(6) của chúng ta thờ ơ, Hãy thực hành để thành tựu giác ngộ theo đường lối sau đây: Trước tiên, với năm tri giác(7)về vị thầy như là Phật và v.v…

BÀI CA NHƯ HUYỄN - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

bài ca như huyễn - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Cho đến lúc ấy tôi cầu nguyện rằng do năng lực của nghiệp tương đối, Anh chị em kim cương chúng ta gặp nhau hoài mãi, Và hưởng thụ giáo lý bí mật của vị thầy toàn giác Longchenpa, Rượu thiêng của kho tàng tâm yếu của quang...

BỒ ĐỀ TÂM LÀ TINH YẾU CỐT LỖI - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

bồ đề tâm là tinh yếu cốt lỗi - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Có hai trăm năm mươi lời nguyện giới đức thanh tịnh. Nhưng dù được trang hoàng bởi ba sự tu học, những thực hành liên quan, kinh nghiệm và chứng ngộ, Không có Bồ đề tâm, gốc của tất cả Pháp, Đôi khi, chỉ giải thoát cho chính...

CHÚ THÍCH - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

chú thích - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn, Con đường hoan hỷ của Văn Thù và tất cả các bậc giác ngộ. Nguyện Sư mãi mãi ở trong trạng thái của Amitayus, Vô Lượng Thọ Phật, Không gian bổn nhiên bất biến của ba kim...

THUẬT NGỮ - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

thuật ngữ - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự tốt lành: một cái dù, một đôi cá vàng, một bình kho tàng, một bông sen, một vỏ ốc tù và xoắn về phía phải, một cái nơ không dứt, một ngọn cờ chiến thắng, một bánh...

DÒNG ĐẠI TOÀN THIỆN CỦA NYOSHUL KHENPO - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE - THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

dòng đại toàn thiện của nyoshul khenpo - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche - thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên sụp đổ, hoàn toàn tiêu hoại, và ngài thể nghiệm bản tánh của tâm. Mọi nghi ngờ đều cắt tuyệt từ bên trong, và ngài thấy biết tánh giác không chướng ngại, tánh Không bổn...