Chú thích

Chú thích

Chú thích

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương

---o0o---

1. Lòng.
2. Trung tâm lời nói.
3. Mysore, Ấn Độ.
4. Shedrub Tenpai Nyima là guru gốc của Nyoshul Khenpo.
5. Hai terton là đức Dudjom Rinpoche và đức Khyentse Rinpoche.
6. Ba cửa là thân, khẩu, ý hay thân, ngữ, tâm thức.
7. Năm tri giác ám chỉ những giáo huấn cốt lõi truyền miệng của Đại Toàn Thiện Men Ngag Nyengyud.
8. Ba loại niềm tin là niềm tin mong mỏi, niềm tin sáng suốt, và xác tín hoàn toàn.
9. Cái này ám chỉ sự hiện thực hóa trí huệ về Phật tánh viên mãn, và đại bi cho tất cả chúng sanh.
10. Bốn thế lực ma quỷ (mara) là tiện nghi, cái chết, những phiền não che chướng và năm ấm.
11. Năm độc là năm phiền não che chướng: tham, sân, si, kiêu mạn và ghen ghét.
12. Ba tu hành là giới, định, huệ: ba phần của con đường Bát Chánh.
13. Chokyi Wangpo là Patrul Rinpoche, tác giả của
Kunzang Lamai Shelung.
14. Drimé Oser là Longchenpa Rabjam.
15. Samantabhadra, Phổ Hiền.
16. Chín hành động là những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính của thân, ngữ và tâm thức; nói cách khác là tất cả hành động.
17. Sự thanh tịnh ba phần không quy chiếu ám chỉ tính bất nhị hoàn hảo về chủ thể, đối tượng và hành động.
18. “Những vị thầy khác” nghĩa là những vị thầy khác ngoài đức Phật.
19. “Bốn chuyển đổi của tâm thức” là tham thiền về 1) cơ hội quý báu do cuộc sống làm người đem lại; 2) vô thường và sự tử vong của chúng ta, cũng như những cái chết của tất cả những cái gì được sanh ra; 3) luật nghiệp báo nhân quả không sai chạy; 4) những khuyết điểm của sanh tử – hiện hữu trong điều kiện.
Một Lời Cầu Nguyện Trường Thọ cho Nyoshul Khenpo Rinpoche của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche
Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn, Con đường hoan hỷ của Văn Thù và tất cả các bậc giác ngộ. Nguyện Sư mãi mãi ở trong trạng thái của Amitayus, Vô Lượng Thọ Phật,
Không gian bổn nhiên bất biến của ba kim cương bí mật.

---o0o---

Trích: "Đại Toàn Thiện Tự Nhiên"

“Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương”

Tác giả: Nyoshul Khenpo Rinpoche

Nguyên bản:

Natural Great Perfection Nyoshul Khenpo Rinpoche và Lama Surya Das

Snow Lion Publications Ithaca, New Yord USA 1995

Nguyễn An Cư dịch

NXB Thiện Tri Thức-1999

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
20
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
37
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
96
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...