• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Padmasambhava
TRẠNG THÁI BỔN NGUYÊN CỦA PHẬT QUẢ
461
Trong Đại Toàn Thiện có nói rằng một nền tảng hay cơ sở...
MƯỜI LỖI LẦM
508
Đạo sư Padma nói: Con sẽ có mười lỗi lầm khiến không thể...
THỰC HÀNH ĐÚNG PHẬT PHÁP
687
Có đức tin không có nghĩa là rên rỉ, thút thít; mà có nghĩa là...
CỐT TỦY TINH HOA CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN
1,421
KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ...
TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI
1,584
Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh...
VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
839
Những tri giác của tâm, tất cả mọi chuyển động của tư...
SỰ CẮT ĐỨT ĐƠN NHẤT CỦA CÁI THẤY VÀ TU HÀNH THIỀN ĐỊNH
1,444
Qua sự chứng ngộ này, mọi sự được kinh nghiệm là tâm. Vì...
LỜI KHAI THỊ BẰNG MIỆNG VỀ THỰC HÀNH
3,065
Đại sư Padmakara, người giữ gìn cột trụ đời sống của lời...