• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Padmasambhava
TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI
192
Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh mẽ này để đi vào thực hành, (Con trực tiếp khám phá)...
VÒNG HOA PHA LÊ CỦA THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
149
Những tri giác của tâm, tất cả mọi chuyển động của tư tưởng, đều tự sanh khởi và tự tan biến bởi vì chúng sanh...
SỰ CẮT ĐỨT ĐƠN NHẤT CỦA CÁI THẤY VÀ TU HÀNH THIỀN ĐỊNH
227
Qua sự chứng ngộ này, mọi sự được kinh nghiệm là tâm. Vì tâm này là không hình tướng, người ta không nhìn những...
GIÁO HUẤN CHO NHỮNG PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
521
Pháp tánh thì không thể nắm bắt bằng danh hiệu, ngôn ngữ, vượt khỏi những biên giới của những dựng lập khái...
LỜI KHAI THỊ BẰNG MIỆNG VỀ THỰC HÀNH
639
Đại sư Padmakara, người giữ gìn cột trụ đời sống của lời tất cả chư Phật, giúp đỡ dân chúng Tây Tạng đi vào...