Tác giả: Thrangu Rinpoche

NHỮNG LỖI LẦM TRONG VIỆC TRI GIÁC BẢN TÁNH CỦA TÂM - Trích “NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN NHÌN THẲNG TÂM” – KHENCHEN THRANGU RINPOCHE - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức – NXB Thiện Tri Thức 2014

những lỗi lầm trong việc tri giác bản tánh của tâm - trích “những điểm thiết yếu của đại ấn nhìn thẳng tâm” – khenchen thrangu rinpoche - ban dịch thuật thiện tri thức – nxb thiện tri thức 2014

Một trong những cái này là nghĩ rằng thiền chỉ - trạng thái an bình đơn giản của tâm nghỉ ngơi – là cách thể hiện hữu của tâm

TỰ-GIẢI THOÁT QUA THẤY VỚI TÁNH GIÁC TRẦN TRỤI - PADMASAMBHAVA - BÌNH GIẢNG BỞI VAJRANATHA

tự-giải thoát qua thấy với tánh giác trần trụi - padmasambhava - bình giảng bởi vajranatha

Khi con được đưa vào như vậy qua phương pháp cực kỳ mạnh mẽ này để đi vào thực hành, (Con trực tiếp khám phá) rằng tánh giác tự thân trực tiếp tức thời của con chính là cái này (và không cái gì khác),

NĂM CON ĐƯỜNG (Skt. pancamarga) - HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN

năm con đường (skt. pancamarga) - hiện quán trang nghiêm luận

Năm con đường này được đề cập nhiều lần trong Hiện quán trang nghiêm luận. 1. Con đường tích tập (Skt. sambhara – marga) Trên con đường này hành giả thực hành bốn nền tảng của chánh niệm và thực hành cái cần nhận lấy và cái...

KHUYẾT ĐIỂM TRONG THAM THIỀN KHÔNG ĐÚNG - TRÍCH NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN NHÌN THẲNG TÂM - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE

khuyết điểm trong tham thiền không đúng - trích những điểm thiết yếu của đại ấn nhìn thẳng tâm - khenchen thrangu rinpoche

Những lỗi lầm trở nên càng lúc càng vi tế hơn. Một lỗi lầm nữa là nghĩ rằng tham thiền về đại ấn chỉ đơn giản là một trạng thái trong đó vắng mặt tư tưởng. Thiền giả có thể khám phá không gian trung gian giữa sự tiêu tan của...