• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Khenchen Thrangu Rinpoche
BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN
35
Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham...