• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Khenchen Thrangu Rinpoche
TÂM BÌNH THƯỜNG CỦA ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA)
419
Trong một bình giảng, Gampopa nói, “Tâm bình thường thì không...
TÂM NHƯ NÓ LÀ VÀ ĐỒNG KHỞI
487
Trí huệ đồng khởi nền tảng là thực tại của quang minh và...
CHỨNG NGỘ BẢN TÁNH CỦA NHỮNG HIỆN TƯỚNG
784
Những tư tưởng và những hiện tướng chỉ là những biểu lộ...
BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN
594
Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham...