Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche

BIẾT CÁI MỘT GIẢI THOÁT TẤT CẢ - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE - KINH VUA CỦA ĐỊNH – BÀI CA ĐẠI ẤN

biết cái một giải thoát tất cả - khenchen thrangu rinpoche - kinh vua của định – bài ca đại ấn

Trong bài ca của Jamgön Kongtrul, các đoạn kệ trước hết ca ngợi đạo sư gốc của ngài, sau đó là các vị tổ của dòng truyền thừa. Trong mỗi đoạn, các vị trí địa lý được nhắc đến: Đức Tilopa ở Uddiyana phía Tây, Đức Marpa ở...

PHÂN BIỆT GIỮA TÂM VÀ TÍNH GIÁC - KHENCHEN THRANGU - TÍNH GIÁC SỐNG ĐỘNG

phân biệt giữa tâm và tính giác - khenchen thrangu - tính giác sống động

THIỀN AN NGHỈ của Kusulu giống như là tinh túy của tất cả các truyền thống dạy Pháp. Nó là tinh túy của Đại Ấn, Đại Toàn Thiện, Con đường và quả, và tính Không. Thọ nhận những chỉ dẫn này là điều cần thiết, nhưng một khi con...

NHỮNG PHẨM TÍNH CẦN CHO GIẢI THOÁT - Trích “HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN” - Khenchen Thrangu Rinpoche

những phẩm tính cần cho giải thoát - trích “hiện quán trang nghiêm luận” - khenchen thrangu rinpoche

Phẩm tính thứ nhất là có đức tin nơi Tam Bảo; tin Phật bởi vì chúng ta cảm thấy trạng thái Phật quả là tuyệt hảo và hiếm hoi. Chúng ta hiểu sự tốt đẹp không cùng của trạng thái ấy và mong mọi thành tựu nó và chúng ta huớng tất...

TU TẬP TRỌN VẸN TRONG ĐỊNH - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE - KINH VUA CỦA ĐỊNH - BÀI CA ĐẠI ẤN

tu tập trọn vẹn trong định - khenchen thrangu rinpoche - kinh vua của định - bài ca đại ấn

Đức Phật bắt đầu với câu khẳng định rằng hiểu bản tánh của các sự vật - tu tập trong loại định này mang lại những phẩm tính và những hạnh lành lớn lao, nhưng điều này chỉ có kết quả khi chúng ta thực hành và áp dụng trạng...

SỰ HOÀN TOÀN KHÔNG SỢ HÃI - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE - KINH VUA CỦA ĐỊNH

sự hoàn toàn không sợ hãi - khenchen thrangu rinpoche - kinh vua của định

Một lần nữa, Bậc Chiến Thắng nói với Bồ tát Ánh trăng Trẻ trung: “Chàng trai trẻ, điều này nghĩa là, con cần biết rằng một Đại Bồ tát, người an trụ trong định này, người tư duy giữ gìn, đọc tụng, thuật lại, và đồng thời...

TÂM BÌNH THƯỜNG CỦA ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA) - Khenchen Thrangu Rinpoche

tâm bình thường của đại ấn (mahamudra) - khenchen thrangu rinpoche

Trong một bình giảng, Gampopa nói, “Tâm bình thường thì không bị thấm dơ bởi bất kỳ sắc tướng nào, không rối ren bởi bất kỳ phóng chiếu cho là có thật nào, và không bị che khuất bởi mờ đục, chán nản, hay tư tưởng”. Tâm bình...

TÂM NHƯ NÓ LÀ VÀ ĐỒNG KHỞI - NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN: NHÌN THẲNG TÂM - KHENCHEN THRANGU RINPOCHE

tâm như nó là và đồng khởi - những điểm thiết yếu của đại ấn: nhìn thẳng tâm - khenchen thrangu rinpoche

Trí huệ đồng khởi nền tảng là thực tại của quang minh và tánh Không; nó là tâm trong bản tánh căn bản của nó. Trí huệ này đã hiện hữu trong chúng ta từ thời sơ thủy, nhưng chúng ta đã không biết nó. Thế nên, chúng ta cần nghe lời...

CHỨNG NGỘ BẢN TÁNH CỦA NHỮNG HIỆN TƯỚNG - Khenchen Thrangu Rinpoche

chứng ngộ bản tánh của những hiện tướng - khenchen thrangu rinpoche

Những tư tưởng và những hiện tướng chỉ là những biểu lộ của tâm. Bản tánh của chúng là đồng nhất với bản tánh của tâm. Bây giờ chúng ta có thể nghĩ rằng không cần theo đuổi kỹ thuật nào để thấu hiểu bản tánh của chúng....

BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN - HENCHEN THRANGU RINPOCHE - NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA ĐẠI ẤN: NHÌN THẲNG TÂM

ba phương pháp khác để duy trì đại ấn - henchen thrangu rinpoche - những điểm thiết yếu của đại ấn: nhìn thẳng tâm

Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham thiền, duy trì trong sau tham thiền quan trọng hơn. Lý do là, trong hai mươi bốn giờ, chúng ta chỉ có một số giờ để ngồi thiền, thời gian còn lại chúng ta làm việc khác. Sẽ...