• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Datlai Latma Thứ 14
VỀ CUỘC SỐNG
103
Nhìn chung, chúng ta nhận thấy rằng đời sống nhân loại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và vì vậy chúng ta...
NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH
142
Tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời sẽ giúp lòng mình lắng xuống, hoặc giúp mình vượt lên trên những nỗi khổ đau đang...
NGÃ VÀ VÔ NGÃ
249
Vả lại, khi người ta thực hành thiền định, trong trạng thái mộng người ta phải học nhận biết đó chính là giấc...
LÒNG BI MẪN
143
Lòng bi mẫn là gì? Lòng bi mẫn là tâm nguyện muốn cho người khác thoát khỏi đau khổ. Chính nhờ có lòng bi mẫn mà ta...
SỐNG CÓ Ý NGHĨA
189
Tất cả những tính thiện, hạnh phúc đều do ý muốn làm việc có ích lợi giúp người khác (lợi tha), dù cho các công...
SỰ QUÁN THẤY VÀ CUNG CÁCH HÀNH XỬ
207
Ở một cấp bậc thứ hai tinh tế hơn, thì các mối dây tương liên ấy liên quan đến tất cả mọi vật thể: bất cứ...
ÔM LẤY BỒ ĐỀ TÂM
115
Bồ đề tâm nguyện vọng là lời thệ nguyện phát sinh cùng một ý định như chư Phật và chư Bồ tát trong quá khứ. Áp...
NHỮNG TÀI SẢN CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
308
Dưới ánh sáng của ba giải thích này, ý nghĩa của duyên sanh mỗi lúc một sâu xa hơn. Vì sự hiện hữu của tự ngã,...
SUY TƯ VỀ SỰ SỐNG
183
Trong các xã hội tân tiến ngày nay, người ta có xu hướng không mấy quan tâm đến những gì mà tôi gọi là các phẩm...
HIẾN MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI
161
Nếu ngươi nắm bắt và thấu hiểu được bài giảng này của ta thì tất cả các bài giảng khác cũng sẽ nằm trong lòng...