Từ khóa: biếng nhác
HOÀN HẢO
283
Nếu chỉ vì một chút sao nhãng nỗ lực 1% cuối cùng mà có khi...