• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Đức Minh
DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA TẬP THỂ
114
Giỏi phát huy tài năng của đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến và sử dụng đề nghị hợp lý của họ, như vậy chẳng khác...