Tác giả: Namkhai Norbu Rinpoche

NỀN TẢNG VÀ CÁCH THẤY - CHÖGYAL NAMKHAI NORBU - DZOGCHEN TRẠNG THÁI TỰ TOÀN THIỆN

nền tảng và cách thấy - chögyal namkhai norbu - dzogchen trạng thái tự toàn thiện

Con đường trong Kinh là hai sự tích tập công đức và trí huệ, cái thứ nhất nối với thể trạng tương đối qua sự làm những việc thiện của thân, qua trì chú để tịnh hóa của ngữ, và từ bi của tâm. Những hành động thiện có năng...

TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG LÀ PHÁP THÂN - SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM - NAMKHAI NORBU RINPOCHE

tất cả hiện tượng là pháp thân - sống trong tham thiền chu kỳ ngày và đêm - namkhai norbu rinpoche

(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp của chúng ta giờ đây đã hoàn toàn được thanh tịnh, những phiền não của chúng ta không ngoài tầm kiểm soát nữa. Bởi vì như vậy, dù chúng ta có thể là (những cá nhân bình...