• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Jeanne Lazaus
TIỀN BẠC TRONG CÁC XÃ HỘI HIỆN ĐẠI: TỔN THẤT VÀ LỢI NHUẬN
459
Việc phi vật thể hóa tiền bạc, sự lưu thông nhanh chóng của tiền tệ, việc biến tiền tệ thành hàng hóa, sự ngân...