• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
  • Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
NĂNG LỰC CỦA THIỆN VÀ ÁC NGHIỆP CÁI NÀO MẠNH HƠN?
78
Lại nữa, bần tăng nói, năng lực thiện nghiệp có sức mạnh...