• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kinh
  • Kinh Pháp Bảo Đàn
TỰ TÁNH PHẬT MỘT THỂ BA THÂN
132
Thiện tri thức! Đã quy y Tam Bảo chính mình rồi mỗi mỗi hãy...