• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Linda Elder
CẨM NANG TƯ DUY ĐẠO ĐỨC
212
Ta có thể kiểm tra các giả định của mình trước khi đi đến các kết luận. Ta có thể xác định liệu có cần xem xét...