Từ khóa: lòng tự tin
ỨNG XỬ HÀI HOÀ
165
Mẩu truyện cổ về Nasrudin dưới đây sẽ minh họa cho ta thấy...