Từ khóa: Phật học cơ bản
THIỂU DỤC VÀ TRI TÚC
226
Vả lại, ngày nay nhân loại dang chứng kiến một sự mất quân...