• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Tổ tư vấn Giác Ngộ
Câu hỏi: Cách nào để định tâm?
197
Thiền chỉ là tập trung, chú tâm chuyên nhất vào đề mục. Thiền quán là phát huy tính giác cao độ thấy rõ sự vô...