Từ khóa: ứng xử
ỨNG XỬ HÀI HOÀ
165
Mẩu truyện cổ về Nasrudin dưới đây sẽ minh họa cho ta thấy...