Tác giả: Orgyen Kusum Lingpa

BARDO VÀO LÚC CHẾT - MỘT KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT VỀ TRI GIÁC CỦA TRÍ HUỆ NGUYÊN THỦY

bardo vào lúc chết - một kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí huệ nguyên thủy

BARDO VÀO LÚC CHẾTTrích: “MỘT KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT VỀ TRI GIÁC CỦA TRÍ HUỆ NGUYÊN THỦY” - Orgyen Kusum LingpaA Treasury of Sublime Instructions on Perception of Primordial Wisdom Jewel Island Press, 2000Việt dịch: Liên Hoa - Nhà Xuất Bản Thiện...

SỰ CHUYỂN DI TÂM THỨC - KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT - ORGYEN KUSUM LINGPA

sự chuyển di tâm thức - kho tàng các giáo huấn siêu việt - orgyen kusum lingpa

Có ba khía cạnh để suy niệm về sự sinh ra làm người quý báu này. Đó là suy niệm qua những nguyên nhân, các ví dụ và các sự tính đếm. Những nguyên nhân chính để có được sự sinh ra làm người quý báu là từ bỏ các sự tích tập ác...