• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Andrew Matthews
HÌNH ẢNH CỦA CHÍNH MÌNH
270
Chừng nào bạn còn nghĩ mình là người luôn rỗng túi thì bạn...