• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Ayya Khema
ĐIỀU PHỤC TÂM
310
Chánh niệm là phương tiện hỗ trợ đắc lực nhất của ta, nghĩa là ta cần phải có mặt trong từng giây phút sống....