Từ khóa: bao la
PHI-THỰC CHẤT
263
Quang minh, ánh sáng tâm linh, nguyên thủy là phi-thực chất,...