• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Đại Sư Hám Sơn
CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT
433
Tu tịnh độ không cần phải kiến tánh, chỉ chuyên lấy niệm Phật làm chánh hạnh và lấy bố thí, trai tăng, tu các công...