• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Đại Sư Hám Sơn
CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT - ĐẠI SƯ HÁM SƠN - MỘNG DU TẬP
1,797
Tu tịnh độ không cần phải kiến tánh, chỉ chuyên lấy niệm...