• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Đại Ấn
GHANTAPA – NGƯỜI RUNG CHUÔNG
254
Ghantapa vốn là tu sĩ của một đại tu viện thuộc vùng Sri...