Tác giả: Nyoshul Khenpo Rinpoche

NỀN TẢNG, CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ - Trích  “ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN” - NYOSHUL KHENPO - Nguyễn An Cư dịch - NXB Thiện Tri Thức-1999

nền tảng, con đường và quả - trích  “đại toàn thiện tự nhiên” - nyoshul khenpo - nguyễn an cư dịch - nxb thiện tri thức-1999

Phật tánh, tinh túy của bản thân giác ngộ, hiện diện nơi mỗi chúng sanh. Tinh túy của nó là mãi mãi thanh tịnh, không pha tạp, không nhiễm ô. Nó siêu việt khỏi tăng và giảm. Nó không hề hoàn thiện hơn khi trụ trong niết bàn cũng không...

CÁI THẤY CHÂN CHÁNH - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

cái thấy chân chánh - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Để thành tựu giác ngộ cho lợi lạc của tất cả chúng sanh, chúng ta muốn nhận những giáo lý và đưa chúng vào thực hành. Một số người tự nhiên có thái độ toàn hảo và tâm tốt này, một số phải phát triển nó, và những người khác...

SỨC MẠNH CỦA MÊ LẦM - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

sức mạnh của mê lầm - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Cũng như mọi dòng sông trên trái đất đều đổ ra biển – dù có một số đi thẳng ra biển, trong khi số khác đi uốn khúc, hay dọc đường hợp với những sông khác – cũng thế, dù có nêu ra hay không, chủ đích căn bản thật sự của bất...

TÂM YẾU THIÊNG LIÊNG CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN CỐT LÕI - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

tâm yếu thiêng liêng của những giáo huấn cốt lõi - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche

Vào lúc này, không để cho ba cửa(6) của chúng ta thờ ơ, Hãy thực hành để thành tựu giác ngộ theo đường lối sau đây: Trước tiên, với năm tri giác(7)về vị thầy như là Phật và v.v…

CHÚ THÍCH - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

chú thích - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Sư chói sáng như những biểu lộ của Pháp sâu xa và rộng lớn, Con đường hoan hỷ của Văn Thù và tất cả các bậc giác ngộ. Nguyện Sư mãi mãi ở trong trạng thái của Amitayus, Vô Lượng Thọ Phật, Không gian bổn nhiên bất biến của ba kim...

THUẬT NGỮ - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

thuật ngữ - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Tám dấu hiệu tốt lành: Tám biểu tượng truyền thống của sự tốt lành: một cái dù, một đôi cá vàng, một bình kho tàng, một bông sen, một vỏ ốc tù và xoắn về phía phải, một cái nơ không dứt, một ngọn cờ chiến thắng, một bánh...

DÒNG ĐẠI TOÀN THIỆN CỦA NYOSHUL KHENPO - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE - THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

dòng đại toàn thiện của nyoshul khenpo - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche - thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Trong giây phút ấy, xích xiềng của sự bám chấp nhị nguyên sụp đổ, hoàn toàn tiêu hoại, và ngài thể nghiệm bản tánh của tâm. Mọi nghi ngờ đều cắt tuyệt từ bên trong, và ngài thấy biết tánh giác không chướng ngại, tánh Không bổn...

Ý NGHĨA THIẾT YẾU - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE - THIỀN TÂY TẠNG VÀ NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG

ý nghĩa thiết yếu - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche - thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm, Cơ sở của sự thực hành là quy y và Bồ đề tâm. Người bảo vệ của sự thực hành là cầu nguyện hồi hướng hoàn toàn thanh tịnh. Đây là điểm cốt yếu sâu xa của mọi con...

Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchoš Zangmo: Tâm Yếu Thiêng Liêng của - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương Những Giáo Huấn Cốt Lõi

một bài ca ngẫu phát cho damchoš zangmo: tâm yếu thiêng liêng của - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương những giáo huấn cốt lõi

Khi Bồ đề tâm hiện diện, mặt trăng của những phương tiện thiện xảo mọc lên. Nếu bạn thiền định về Bồ đề tâm, mặt trời của quán chiếu thấu suốt sẽ rõ ràng. Nếu bạn thiền định về Bồ đề tâm, tánh giác nguyên sơ hiển...

Bài Ca Như Huyễn - ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương

bài ca như huyễn - đại toàn thiện tự nhiên - nyoshul khenpo rinpoche thiền tây tạng và những bài ca kim cương

Hạnh phúc thay, tôi, một thiền giả hưởng thụ bốn niềm vui của đại lạc! Nhờ lòng tốt của lama ngài giới thiệu tôi vào “tất cả mọi sự đều như huyễn,” Hình tướng được phát hiện là không ngăn ngại và bốc hơi trong bánh xe...