• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • David Kopans
CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ CÀI THIỆN KHẢ NĂNG PHỤC HỒI
385
Các nhà quản lý hiểu rằng phân tích rõ ràng – cả định lượng và định tính – là chìa khóa để xây dựng một...