• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dzongsar Jamjang Khyentse
ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
1,174
Thông qua nhận thức này, Ngài Tất Đạt Đa sau cùng đã tìm ra...