• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dzongsar Jamjang Khyentse
ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
353
Thông qua nhận thức này, Ngài Tất Đạt Đa sau cùng đã tìm ra một con đường để đối trí nổi khổ đau và cái chết....