• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Eran Katz
VÀI ĐIỀU NGẠC NHIÊN VỀ TRÍ NHỚ CON NGƯỜI
345
Có phải tất cả chúng ta đều từng gặp phải trường hợp này...