• Tác Giả
  • Eran Katz
VÀI ĐIỀU NGẠC NHIÊN VỀ TRÍ NHỚ CON NGƯỜI
237
Có phải tất cả chúng ta đều từng gặp phải trường hợp này...