• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • G Francis Xavier
ÐỪNG TỎ RA BIẾT MỌI THỨ - BÀI HỌC VÔ GIÁ TỪ ĐIỀU BÌNH DỊ - G FRANCIS XAVIER
906
Một vị học giả nọ viết một bài thơ dài ca ngợi công đức...